top of page

מדידת דופק ארגוני בעתות משבר

כשהארגון שרוי במשבר - בין אם מכורח נסיבות חיצוניות, שינויי מקרו והתפוצצות של בועות ובין אם מתוך נסיבות ייחודיות לארגון, מדידת מצב הרוח הארגוני אינה מותרות אלא הכרח.


כדי שהנהלת הארגון תוכל להבין מה מרגישים וחושבים העובדים נוכח שינויים, אי וודאות ומשברים - היא צריכה למדוד את הדופק הארגוני.


בעת שהארגון משנה אסטרטגיה ומבנה ארגוני ושרוי באי וודאות - דווקא אז חשוב להקשיב לעובדים ולאמוד אמפירית את האופן שבו העובדים חווים את הסיטואציה הארגונית ואת רמת האופטימיות והאמון בארגון. הדבר היה נכון בשלבים המוקדמים של הקורונה, במשבר של 2008 וגם עכשיו.


סוגיות ליבה במדידת דופק ארגוני:

1. שאלון קצר וממוקד

2. שאלון אנונימי

3. תקשור הסקר בארגון

4. הפחתת טעות הסקר הכוללת

​5. סגמנטים ארגוניים

6. הצגת ממצאי הסקר למנהלים

7. שיקוף ממצאי הסקר לעובדים


ליצירת קשר בנושא המודל של מתודה למדידה דופק ארגוני בעת משבר:


לקבלת כלים למדידה ארגונית:
Comments


bottom of page