top of page

ביצוע סקרים אינו עניין של מה בכך. גם ניסיון בביצוע סקרים – רב ככל שיהיה, אינו מעיד על ידע, מקצועיות ומיומנות בעולם התוכן של מתודת הסקר. כדי לבצע סקרים נדרש ידע תאורטי בתחמי מתודת הסקר, מחקר סוציולוגי ושיטות מחקר כמותיות. בהינתן שהסקרים משמשים בסיס אמפירי לקבלת החלטות, מן הראוי לבצע אותם באופן כזה שיאפשר אמידה מהימנה ככל שאפשר של המציאות הנחקרת.

בנוסף לביצוע סקרים והטמעת מודלים של מדידה בארגונים, מתודה גם מייעצת לארגונים ולחוקרים, בביצוע סקרים ומחקרים מבוססי סקר. הייעוץ המתודולוגי של מתודה מיועד לאנשי משאבי אנוש ופיתוח ארגוני, מנהלי מוצר וחוקרים באקדמיה באשר לתכנון ויישום של סקרים במסגרת מדידה ארגונית, תהליכים ארגוניים, ומחקרים אקדמיים. הייעוץ המתודולוגי של מתודה מקיף היבטים שונים של תכנון הסקר, ביצוע הסקר וסיכום הסקר.

תחומי הייעוץ המתודולוגי

ניסוח שאלונים

 • הגדרת שאלת המחקר ומשתני המחקר

 • הגדרה אופרציונלית של משתני המחקר

 • ניסוח שאלונים

 • התאמות בשאלונים קיימים

תקשור הסקר

 • הצגת הסקר להנהלת הארגון ולמנהלים

 • ניסוח הפנייה לעובדים, למנהלים וללקוחות

 • בניית תוכנית לשליחת הסקר והתזכורות

 • מענה על שאלות שעולות במהלך הסקר

תכנון הסקר

 • בניית תכנית לביצוע הסקר

 • הגדרת הקבוצות הארגוניות בסקר

 • הגדרת לוח זמנים לביצוע הסקר

 • בניית תכנית מדידה שנתית בארגון

סיכום הסקר

 • אילו תובנות ניתן להפיק מהסקר

 • ניתוח סטטיסטי של הנתונים 

 • בניית מצגות מסכמות ידידותיות לקורא

 • סיכום הסקר להנהלה, למנהלים ולעובדים

סקרים אינטרנטיים

 • מחשוב שאלונים אינטרנטיים 

 • עיצוב שאלונים אינטרנטיים 

 • שימןש נכון במערכות סקרים

 • תכנון מערכות סקרים

שעור הענות לסקר

 • בניית אמון ושיתופיות 

 • פרקטיקות להעלאת המענה על הסקר

 • התמודדות עם הענות נמוכה לסקר 

bottom of page