מחוברות עובדים הוא מושג תאורטי אשר בהגדרתו הרחבה מבטא קשר רגשי בין העובד ומקום העבודה. מחוברות עובדים מבטאת את רמת ההזדהות של העובדים עם היעדים, הערכים והמוצרים של החברה, ואת רמת המוטיבציה של העובדים לעשות כמיטב יכולתם בתפקידם על מנת לקדם את השגתם של יעדי החברה. עובדים שהנם מחוברים לארגון הם יותר פרודוקטיביים, משפיעים על רמת שביעות רצון הלקוחות ומשפיעים על רווחיות החברה, יותר נלהבים מהעבודה שלהם ונוטים פחות לעזוב את מקום העבודה. תרבות ארגונית המאופיינת בביצוע סקרי מחוברות עובדים קבועים מאופיינת בסביבת עבודה ששמה את העובד במרכז. תרבות ארגונית של סקרים מאופיינת בתקשורת פתוחה, באמון חברתי ובמעורבות ביצוע סקרים מעביר לעובדים את המסר שהנהלת החברה קשובה לעובדים, הסקרים מהווים פלטפורמת תקשורת שבאמצעותה העובדים משקפים להנהלה את ההיבטים הדורשים שינוי ושיפור בחוויית העובד ובסביבת העבודה, לצד היבטים חיוביים. 

 

סקרי מחוברות עובדים של מתודה בוחנים את חווית העובד הכוללת ממקום העבודה, בעולמות התוכן הקשורים תאורטית לתחושת המחוברות. הסקרים מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה בקשר שבין החברה והעובדים, ולאפיין את המקומות בהם על הארגון לבחון מחדש את מערכת היחסים עם העובדים והמנהלים. מודל המחוברות עובדים של מתודה הנו מתודולוגיה שפיתחנו לביצוע סקרי מחוברות עובדים בארגונים. המודל מבוסס על שאלוני מחוברות עובדים ייחודיים של מתודה ותהליך עבודה שמהווה מסגרת מתודולוגית לביצוע הסקר. 

 

סקרי מחוברות עובדים של מתודה בהייטק  נותנים מענה מתודולוגי למדידת מחוברות עובדים בארגונים מעולם ההייטק, באתרים בישראל ובממשקים בינלאומיים. הסקרים בוחנים פרמטרים הרלוונטיים לתרבות הארגונית בחברות הייטק ומבוצעים ברמות ניתוח התואמות את המבנה הארגוני של החברות (מחלקות, קבוצות וצוותים, אתרים גלובליים ודרגות ניהול). 

 

סקר מחוברות עובדים בנורמלי החדש מאפשר לארגונים לזהות נקודות חוזק ותורפה בחוויית העבודה המשתנה ונוכח שינויים בסביבת העבודה, במבנה הארגוני ובאתגרים הניהוליים. סקר המחוברות מרחוק מבוסס על שאלון המחוברות של מתודה בשילוב עולמות תוכן ייחודיים לעבודה מרחוק ולאתגרים היחודיים של התקופה. 

מודל המחוברות של מתודה מבוסס על שאלוני מחוברות ייחודיים ותהליך מחקר ארגוני שמאפשרים מדידה מהימנה תוך מציאת איזון אופטימלי בין המתודולוגיה למאפיינים הארגוניים. 

 

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלוני מחוברות עובדים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות הנהלה ידידותיות לקורא. 

 

השאלונים בסקרי המחוברות של מתודה בוחנים היבטים מקצועיים, חברתיים וארגוניים של סביבת העבודה. השאלונים בוחנים את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת ההיבטים של מקום העבודה הקשורים לרמת המחוברות לארגון: תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח עובדים, צוות, ממשקים, תקשורת פנים ארגונית, איזון חיים-עבודה, הערכה ומשוב, חברה, הנהלה בכירה וכו'. ​השאלונים בסקרי המחוברות עובדים כוללים גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. השאלות הפתוחות יכולות להופיע רק בסוף (שאלות מסכמות) או לאחר כל נושא בשאלון (תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח וקידום עובדים וכו'). תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה. 

ניתוח הנתונים בסקרי המחוברות של מתודה מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). סקרי המחוברות עובדים של מתודה מאפשרים לזהות קשר סטטיסטי בין האופן שבו העובדים חווים את סביבת העבודה לבין רמת המחוברות שלהם לארגון. זיהוי דפוסים וקשרים בין תפיסות העבודה ביחס למנהל הישיר, התפקיד, הזדמנויות למידה וקידום, שיתופיות בצוות ומחוצה לו, אמון בהנהלת החברה וכו' מאפשרים הבנה טובה יותר של המקומות בהם הארגון צריך להשקיע תשומת לב, זמן ומשאבים על מנת ליצור סביבת עבודה המאפשרת רמת מחוברות גבוהה של העובדים לארגון. 

 

המצגות המסכמות בסקרי המחוברות של מתודה, כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. סיכום מתודולוגי – תיאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר ושעור ההיענות; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו. ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.