top of page

סקרים ארגוניים - למה חשוב לבצע אותם ולמה חשוב לדבר עליהם


Importance of employee surveys
Importance of employee surveys

למה חשוב לבצע סקרים ארגוניים

כדי לבנות מחוברות ולהפחית תופעות שליליות של התפטרות שקטה, נטישת עובדים ושחיקה, משאבי אנוש צריכים להקשיב לעובדים ולמדוד באופן קבוע את הלך הרוח בארגון.


תחושות בטן, אינטואיציה, שיחות מסדרון ואפילו שיחות 1:1 לא מספיקים. כדי להבין באמת את נקודות הכאב של הארגון והיכן עליו להשתפר, נדרשת מדידה אמפירית. הדרך המהימנה ביותר להבין מה חושבים וחווים העובדים, היא – לשאול אותם. ואת זה עושים באמצעות סקרים ארגוניים.


סקר המחוברות הוא הסקר הארגוני. סקר ליבה שכל ארגון צריך להטמיע כחלק מאסטרטגיית משאבי האנוש. סקר המחוברות בוחן ביטויים של חיבור רגשי של העובדים לארגון, ואת האופן שבו העובדים חווים את סביבת העבודה במספר היבטים: תפקיד, משמעות והתפתחות מקצועית, קשר עם מנהל ישיר, תקשורת, שיתופיות ועבודת צוות, תפיסות ביחס להנהלה, לערכים ולדרך, תנאי העסקה ואכפתיות.


בנוסף לסקר המחוברות, חשוב שארגונים ישלבו בתכנית המדידה שלהם סקרים ופאלסים לבחינת מיומנויות ניהול, שירות פנים ארגוני, אונבורדינג, ערכים ואיזון חיים עבודה.


למה חשוב לדבר על סקרים ארגוניים

ביצוע סקרים, ובכלל זה סקרים ארגוניים, אינו עניין של מה בכך. סקרים הם שיטת מחקר, וככזו הם דורשים הבנה, ידע ומיומנות מחקרית.


לכל החלטה שמקבלים בביצוע הסקר יש השלכות על מהימנות המדידה ואומדני הסקר, ומכאן על תמונת המצב הארגונית שמשתקפת בסקר. מדידה לא נכונה – כזו שנשענת על תחושות בטן של מה נכון ולא נכון, ושימוש בסקרים גנריים, יוצרת מצג שווא של המציאות הארגונית.


לכן, ביצוע הסקר חייב להתבסס על ידע של מה נכון ולא נכון לעשות, וכיצד ניתן להתמודד באופן יעיל עם אילוצים ואתגרים, בשלבים השונים של תהליך המחקר.


קריאה נוספת

https://www.metoda.co.il/survsysbookgskComments


bottom of page