top of page

סיכום סקר בקרב מנכ"לים/ות בנושא כלים ניהוליים ואופטימיות בעיתות קורונהבמהלך חודש אוקטובר 2020 ערכנו סקר עמדות בקרב 224 מנכ"לים ומנכ"ליות בישראל. הסקר בוצע על מתודה סקרים ומחקר סוציולוגי, חברת הייעות נירם גיתן NGG וחברת הבוטיק להשמה והערכת בכירים - גישה שונה. הסקר בוצע בשיתוף YPO, סופרסונה והתאחדות התעשייינים.

מי השתתפו בסקר?

בסקר השתתפו 116 מנכ"לים (גברים) המהווים 53% מהמשיבים ו 103 מנכ"ליות (נשים), המהוות 47% מהמשיבים.


22% מהמשיבים בסקר הם מנכ"לים/יות "מתחילים" (בעלי ותק של עד 3 שנים בתפקידי מנכ"לות); 37% הם מנכ"לים/יות "מנוסים" (בעלי ותק של 4-10 שנים בתפקידי מנכ"לות); 41% הם מנכ"לים/יות "בוגרים" (בעלי ותק של למעלה מ 10 שנים בתפקידי מנכ"לות).


57% מהמשיבים בסקר הם מנכ"לים שכירים; 32% יזמים / בעלים /שותפים; 11% חברי הנהלה בכירים.


26% מהמשיבים בסקר ממנכ"לים ארגוני תעשייה; 22% הייטק; 21% שירותים; 9% מסחר; 8% ממשלתי/ציבורי; 2% אקדמיה.


49% מהמשיבים ממנכ"לים ארגונים "קטנים" (עד 100 עובדים); 29% ארגונים "בינוניים" (100-500 עובדים); 22% ארגונים "גדולים" (מעל 500 עובדים).


מה ביקשנו לבחון בסקר?

שאלות המחקר העיקריות שביקשנו לבחון הן:

מהם הכלים הניהוליים העיקריים בהם משתמשים מנכ"לים בהתמודדות עם אתגרי התקופה

השפעת התקופה על סדרי עדיפויות ארגוניים, הרגלי ניהול והתייעצות ועל חווית העובד

צפי להתאוששות בשוק העסקי – הישראלי והגלובלי

הבדלים מגדריים - האם יש הבדלים בדפוסי ההתמודדות ותפיסת המצב בין מנכ"ליות (נשים) לבין מנכ"לים (גברים)

הבדלים מבוססי נסיון- האם יש קשר בין ותק ונסיון בתפקידי מנכ"לות לבין דפוסי ההתמודדות עם האתגרים הנוכחיים ועם האופן שבו חווים המנכ"לים את תמונת המצב.

כששאלות אלה באמתחתנו, יצאנו לדרך. ואלה המסקנות והתובנות שמצאנו.


צפי להתאוששות בשוק העסקי

רוב המנכ"לים/יות מעריכים שהתאוששות בשוק העסקי – הישראלי והגלובלי, צפויה – במקרה הטוב, רק בעוד שנה-שנתיים (92% ו-94%, בהתאמה).

הערכה זו נכונה למנכ"לים (גברים) כמו גם למנכ"ליות (נשים). אולם, נראה שמנכ"לים/יות "מתחילים/ות" (בעלי ותק של פחות מ-3 שנים בתפקידי מנכ"לות), נוטים להיות מעט יותר אופטימיים באשר להתאוששות השוק העסקי – הישראלי והגלובלי, בחצי השנה הקרובה, לעומת המנכ"לים/ות המנוסים/ות יותר.

כלים ניהוליים להתמודדות עם אתגרי התקופה

שלושת הכלים הניהוליים החשובים ביותר להתמודדות עם אתגרי התקופה הם:

אופי אישי - גמישות, הסתגלות לתנאים משתנים, יכולת להתמודד עם אי ודאות (81% מהמנכ"לים/יות ציינו שעבורם זהו אחד משלושת הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר)

נסיון קודם - פרספקטיבה ארוכת טווח, אתגרים ומשברים ארגוניים בעבר (73% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר)

צוות הנהלה חזק - שיתוף ושיתופיות עם הנהלת הארגון (63% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר)

כלים ניהוליים חשובים, נוספים, להתמודדות עם אתגרי התקופה המשמשים את המנכ"לים/יות הם:

אינטואציה - תחושת בטן, אמון בעצמי (39% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר)

התייעצות עם מנכ"לים וקולגות מקצועיים (21% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר)

הכלים הכי פחות חשובים לדעתם של המנכ"לים/יות בהתמודדות עם אתגרי התקופה הם:

התייעצות עם דירקטוריון החברה ( רק 6% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר)

התייעצות עם יועצים עסקיים / יועצים ארגוניים ( רק 5% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר)

השכלה אקדמית וידע תאורטי (רק 4% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר)

דרוג הכלים להתמודדות עם האתגרים הניהוליים של התקופה, נכון למנכ"לים גברים ולמנכ"ליות נשים. אולם, כאשר בחנו הבדלים מגדריים, מצאנו כמה הבדלים. בעיקר נראה, שמנכ"ליות נשים נוטות להעדיף להתייעץ "חיצונית", בעוד שמנכ"לים גברים מעדיפים להתייעץ "פנימית".

מצאנו, כי שיעור המנכ"לים (גברים) אשר רואים בצוות ההנהלה שותפים לניהול המשבר (69%) ואשר מתייעצים עם דירקטוריון החברה (10%) גבוה משעור המנכ"ליות (נשים) שרואות בצוות ההנהלה ובדירקטוריון החברה כשותפים יעילים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפניהן (53% ו-2%, בהתאמה).

לעומת זאת מצאנו, כי שיעור המנכ"ליות (נשים) אשר מתייעצות עם יועצים עסקיים/ יועצים ארגוניים, חיצוניים, (9%) גבוה משיעור המנכ"לים (גברים) אשר מתייעצים עם יועצים חיצוניים (1%). כלומר, נשים נוטות יותר לראות ביועצים החיצוניים שותים שניתן לסמוך עליהם בניהול המשבר, לעומת המנכ"לים – הגברים, אשר נוטים לערב בצורה פחותה יועצים חיצוניים, מכל סוג.

גם כאשר בחנו הבדלים הקשורים לנסיון בתפקיד, מצאנו מספר הבדלים מעניינים, אם כי לא מפתיעים.

מצאנו, כי שיעור המנכ"לים/יות ה"בוגרים" (בעלי ותק של מעל 10 שנים בתפקידי מנכ"לות) אשר רואים בנסיון קודם, פרספקטיבה ארוכת טווח, התמודדות עם אתגרים ומשברים ארגוניים בעבר "נכס" בהתמודדות עם המשבר הנוכחי (82%) גבוה משיעור המנכ"לים/יות "המתחילים" וגם מאלה "המנוסים", שרואים בניסיון שלהם כלי ניהולי להתמודדות עם המשבר הנוכחי (57% ו-69%, בהתאמה).

עוד מצאנו, כי המנכ"לים/יות ה"מתחילים" (בעלי ותק של עד 3 שנים בתפקידי מנכ"לות) נוטים יותר לשתף את צוות הנהלת הארגון בניהול המשבר (77%) לעומת המנכ"לים המנוסים יותר (56% מקרב ה"מנוסים" ו- 62% מקרב ה"בוגרים").


השפעת התקופה על אופן ניהול הארגון

רוב המנכ"לים/יות (96%) – נשים כגברים, "מתחילים", "מנוסים" ו"בוגרים" – ציינו שתקופת הקורונה השפיעה (במידה מסויימת עד במידה רבה מאוד) על האופן שבו הם מנהלים את הארגון, אשר בראשו הם עומדים. באופן ספציפי, עניין אותנו לבחון כיצד השתנו סדרי העדיפויות הארגוניים ומעגלי ההיוועצות.

השפעת התקופה על סדרי עדיפויות ארגוניים וניהוליים

רוב המנכ"לים/יות בסקר חושבים/ות שהתחומים בהם חשוב יותר להשקיע כיום הם:

פיתוח פתרונות טכנולוגיים (81% ציינו שיותר חשוב כיום)

מחוברות עובדים (80% ציינו שיותר חשוב כיום)

התאמות ושינויים במוצרים / שירותים (78% ציינו שיותר חשוב כיום)

קשרי לקוחות (77% ציינו שיותר חשוב כיום)

אסטרטגיה לטווח קצר (76% ציינו שיותר חשוב כיום)

תחומים נוספים שצריכים לקבל קדימות בסדר העדיפויות הארגוני לדעתם של המנכ"לים/יות בסקר, הם:

הגדרה מחדש של קהלי יעד (53% ציינו שיותר חשוב כיום)

מכירות (52% ציינו שיותר חשוב כיום)

שיווק (49% ציינו שיותר חשוב כיום)

פיתוח מנהלים (48% ציינו שיותר חשוב כיום)

התחום שמקומו בסדר העדיפויות הארגוני לא השתנה, הוא:

מיתוג מעסיק (50% ציינו שחשוב באותה מידה)

התחומים שמקומם בסדר העדיפויות הארגוני נפגע במידה מסויימת, הם:

אסטרטגיה ארוכת טווח (21% ציינו שפחות חשוב כיום)

גיוס עובדים (20% ציינו שפחות חשוב כיום)

מסקנות אלה, ביחס לשינויים בסדרי העדיפויות של ארגונים בתקופה הנוכחית, נכונות למנכ"לים גברים ולמנכ"ליות נשים. אולם, כאשר בחנו הבדלים מגדריים, מצאנו מספר הבדלים.

מצאנו, כי שעור המנכ"ליות (נשים) אשר חושבות שהתאמות ושינויים במוצרים/שירותים, הגדרה מחדש של קהלי יעד ואסטרטגיה ארוכת טווח מצויים יותר במרכז העניין של ארגונים בתקופה הנוכחית (88%, 60% ו-34%, בהתאמה) גבוה משעור המנכ"לים (גברים) שחושבים שארגונים מפנים יותר תשומת לב להיבטים אלה בתקופה הנוכחית (69%, 46% ו-18%, בהתאמה).

עוד מצאנו, כי שיעור המנכ"ליות (נשים) אשר חושבות שמיתוג מעסיק חשוב יותר כיום (46%) גבוה משיעור המנכ"לים (גברים) אשר חושבים כך (30%).

כאשר בחנו הבדלים הקשורים לנסיון בתפקיד, מצאנו, שמיתוג מעסיק חשוב יותר לדעתם של המנכ"לים/יות "המתחילים" (47%) לעומת המנכ"לים/יות "המנוסים" (37%) ו"הבוגרים" (29%).


השפעת התקופה על מעגלי התייעצות

מעל מחצית מהמנכ"לים/יות בסקר, מתייעצים כיום יותר עם:

ההנהלה הבכירה של הארגון (59% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם יותר). מנכ"לים (גברים) נוטים יותר להתייעץ עם ההנהלה הבכירה (66%) לעומת מנכ"ליות (נשים) (53%)

משאבי האנוש של הארגון (55% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם יותר). מנכ"לים (גברים) נוטים יותר להתייעץ עם משאבי האנוש (63%) לעומת מנכ"ליות (נשים) (46%)

מנכ"לים אחרים / קולגות מקצועיים (54% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם יותר)

מועסקים בארגון (50% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם יותר)

מעל מחצית מהמנכ"לים/יות בסקר, לא שינו את תדירות ההתייעצות שלהם עם:

חברים ובני משפחה (60% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם באותה מידה)

דירקטוריון (65% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם באותה מידה)

באשר ליועצים עסקיים /יועצים ארגוניים חיצוניים, מצאנו כי 50% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם באותה תדירות כמו לפני תקופת הקורונה. אולם, שיעור גבוה יחסית (29%), מתייעצים כיום פחות עם יועצים עסקיים / יועצים ארגוניים חיצוניים. מנכ"לים/יות "מנוסים" (בעלי ותק של 4-10 שנים בתפקידי מנכ"לות) נוטים פחות להתייעץ כיום עם יועצים חיצוניים (14%) לעומת מנכ"לים/ות "מתחילים" ולעומת מנכ"לים/יות "בוגרים" (20% ו-26%, בהתאמה).


השפעת התקופה על חוויית העובד

מעל 45% מהמנכ"לים/יות בסקר, ציינו שחל שינוי לטובה בפרמטרים של אמון, מחוברות ופרודוקטיביות, בהשוואה לתקופת הטרום קורונה:

אמון בהנהלת החברה (61% ציינו שחל שיפור; 26% חושבים שלא חל שינוי)

מחוברות עובדים (53% ציינו שחל שיפור; 24% חושבים שלא חל שינוי)

פרודוקטיביות ארגונית (46% ציינו שחל שיפור; 24% חושבים שלא חל שינוי)

אולם נתונים אלה, לבדם, אינם מספרים את הסיפור המלא. תמונת המצב היא מעט יותר מורכבת, כפי שעולה משיעור המנכ"לים/יות שחושבים שדווקא חל שינוי לרעה בפרמטרים השונים של חויית העובד.

בהתייחס למחוברות עובדים – הגם ששיעור גבוה, יחסית, מהמנכ"לים/ת חושבים, כאמור, שחל שיפור בפרמטר זה בחווית העובדים, שיעור גבוה יחסית מהמנכ"לים/ית (23%) דווקא חושבים ההיפך, לאמור שמחוברות העובדים נפגעה בתקופה הנוכחית.

בהתייחס לפרודוקטיביות – הגם ששיעור גבוה, יחסית, מהמנכ"לים/ת חושבים, כאמור, שחל שיפור בפרמטר זה בחווית העובדים, שיעור גבוה ,יחסית, מהמנכ"לים/ית (30%) דווקא חושבים ההיפך, לאמור שמחוברות העובדים נפגעה בתקופה הנוכחית.

התפיסה של המנכ"לים/יות ביחס להשפעת התקופה על אופטימיות העובדים באשר להצלחת החברה אמביוולנטית אפילו יותר, כאשר כ 40% חושבים שחל שינוי לטובה באופטימיות הארגונית, 40% נוספים חושבים שרמת האופטימיות הארגונית נותרה כשהייתה ולא הושפעה מהמשבר. אולם כחמישית (21%) מהמשיבים חושבים שרמת האופטימיות הארגונית דווקא נפגעה בתקופה הנוכחית. שיעור המנכ"ליות (נשים) שחושבות שרמת האופטימיות הארגונית נפגעה (27%) גבוה משיעור המנכ"לים (גברים) שחושבים כך (16%).

שיעור גבוה מהמנכ"לים/יות בסקר (כ 40%), ציינו שחל שינוי לרעה בפרמטרים של תחושת בטחון תעסוקתי ומצב רוח ארגוני, בהשוואה לתקופת הטרום קורונה:

תחושת ביטחון תעסוקתי (39% ציינו שנפגעה)

אוירה כללית בארגון / מצב רוח ארגוני (45% ציינו שנפגעה)

לסיכום

רוב המנכ"לים/יות מעריכים שהתאוששות בשוק העסקי – הישראלי והגלובלי, צפויה רק בעוד שנה-שנתיים. ההבנה שהמצב הנוכחי הוא "כאן על מנת להשאר" בתקופה הנוכחית, מחייבת מנכ"לים/ות להתאים עצמם למציאות משתנה, אי וודאית וכזו שלא ידעו כמוה לפני כן.

כשביקשנו מהמנכ"לים לדרג מהם הכלים הניהוליים היעילים ביותר להתמודדות עם אתגרי התקופה, מצאנו

שגמישות מחשבתית, אינטואציה וסתגלנות לתנאי כאוס ואי וודאות; לצד שותופיות עמוקה עם צוות הנהלה חזק - הם הכלים החשובים והיעילים ביותר.

התייעצות עם דירקטוריון החברה, יועצים חיצוניים- והשכלה אקדמית, מהווים בימים אלו כלי משני בחשיבותו.

כלומר, בתקופה הנוכחית שהיא כל- כך שונה ממה שהכרנו - ידענו - ולמדנו, ארגז הכלים היעיל ביותר למנהלים כבר נמצא בתוכם. בין אם מדובר על הקשבה לקול הפנימי – לתחושות בטן וחוויות עבר ובין אם מדובר על השענות על צוות הנהלה ותיק, מוערך ומיומן.

מעניין לגלות, שמנכ"ליות נשים נוטות יותר ממנכ"לים גברים להסתכל "החוצה" (להתייעץ עם יועצים חיצוניים), בעוד שמנכ"לים גברים מעדיפים למצוא פתרונות "מבפנים" (להתייעץ עםצוות ההנהלה ועם גוף משאבי האנוש בארגון).

יכול להיות שנשים פתוחות יותר מגברים לקבל עצות מבחוץ – הגם ואולי עקב העובדה שהן שונות ומביאות לידי ביטוי חשיבה אחרת, ולא רק להתכנס פנימה – למוכר, לידוע ולדומה.

בהתייחס למדדים ארגוניים של מחוברות עובדים, פרודוקטיביות ארגונית ואופטימיות ארגונית, מצאנו שבעוד שרוב המנכ"לים/יות ציינו שחל שיפור בארגון שלהם במדדים אלה, עדיין יש ארגונים לא מעטים שהחוויה שלהם היא דווקא שלילית. החווייה הארגונית במשבר משתנה מארגון לארגון וכנראה שגם מתקופה לתקופה, כפונקציה של האתגרים הספציפיים מולם הארגון ניצב, הפרקטיקות בהן הוא נוקט ויכולתו להבנות מערכת יחסים "בריאה" שקופה וכנה עם העובדים.

מדדים של חויית עובד המושפעים באופן יותר "רוחבי" הם: אמון ארגוני (שהשתפר), תחושת בטחון תעסוקתי (שנפגעה) ומצב רוח ארגוני (שנפגע).

ואם אפשר ללמוד משהו מהסקר

הסקר משקף את מה שכולנו מרגישים והוא, שאנחנו בעיצומו של תהליך התובע מאיתנו "חישוב מסלול מחדש" - חשיבה מחדש על המציאות. התפתחות, הקשבה, סתגלנות וחשיבה אחרת הם כלים שיאפשרו למנהלים לפרש נכון את האתגרים הניצבים מולם ולהתמודד ביעילות עם סיטואציות חדשות שנקרות בדרכם.

מנכ"לים המבקשים לפעול נכון במציאות המתהווה, ועדיין לא השכילו לעשות זאת עד כה – חייבים לשים לנגד עיניהם את העובדים.

מחוברות של העובדים לארגון, אמון בהנהלה ואופטימיות באשר ליכולתו של הארגון לצלוח את התקופה הקרובה מהווים המפתח ליכולתם של ארגונים לגבור על מכשולים ומשברים. העובדים הם השותף – ב ה הידיעה, של ההנהלה.

שקיפות, כנות, תקשורת פנים ארגונית והקשבה לעובדים - מהווים הכרח לבניית ארגון בריא וחזק בעולם בהפרעה.


קישור לכתבה בגלובס בנושא סקר המנכ"לים/יות.

Комментарии


bottom of page