top of page

מתודולוגיה של סקרים כפרופסיהמתודולוגיות לביצוע סקרים הוא תחום הידע האקדמי שחוקר את הסקרים כמתודה לאמידת עמדות ודפוסי התנהגות בקבוצות חברתיות.

תחום המחקר התפתח מתוך הדיסציפלינה הסוציולוגית – המשתמשת בסקרים לבחינת שאלות מחקר בקרב קבוצות חברתיות, ארגונים, מדינות ותרבויות. הסקרים משמשים להבנת פני המציאות החברתית בה אנו חיים ופועלים ובסיס לקבלת החלטות בעלות משמעות ברמת המקרו (ארגונים, מדינות, אקדמיה). עם זאת, ביצוע הסקרים בפרקטיקה מבוצע פעמים רבות מדי מתוך חוסר הבנה כיצד לבצע סקרים נכונים, כאלה שהנם מהימנים ותקפים.

תחום הידע של המתודולוגיות לביצוע סקרים – המהווה דיסציפלינה מוסדרת באקדמיה, בוחן היבטים שונים של מתודת הסקר, ובבסיסו בחינת טעות הסקר הכוללת.

המחקרים מתחום המתודולוגיות לביצוע סקרים, מטרתם להבנות, לבחון וליישם מודלים תאורטיים שמאפשרים להפחית את ההטיות האפשריות באומדני הסקר. ביצוע סקרים דורש הבנה מעמיקה בתחום המתודולוגיות לביצוע סקרים. ואין זה משנה במה עוסק הסקר. הדבר נכון לסקרים באשר הם - סקרי עמדות עובדים, סקרי לקוחות, סקרי היתכנות לסטארטאפים, סקרים פוליטיים, סקרים במחקר אקדמי.

מתודולוגים של סקרים הנם אנשי אקדמיה בעלי ידע והבנה מעמיקה בתכנון ויישום מתודת הסקר. התאוריות המשמשות לתכנון מערכי סקר מהימנים ותקפים, הבנת התנהגויות מרואיינים בסקרים, והבנת ההטיות בסקרים - מקורן בדיסציפלינות שונות (סוציולוגיה, פסיכולוגיה וסטטיסטיקה). מתודולוג של סקרים מכיר את התאוריות השונות, את האתגרים המתודולוגיים בסקרים ואת הדרכים היעילות ביותר לביצוע סקרים נכונים. מתודולוגים של סקרים מודעים למגבלות הסקר, מכירים פרקטיקות יעילות להפחתת טעויות בסקרים ויודעים כיצד למצוא את האיזון האופטימלי בין מאפייני המחקר ואילוצים מתודולוגיים שונים.


ניסיון בביצוע סקרים – רב ככל שיהיה, אינו מעיד על ידע, מקצועיות ומיומנות בעולם התוכן של מתודת הסקר.

הדבר בא לידי ביטוי גם בשימוש במערכות סקרים אינטרנטיות. המערכות הקיימות מאפשרות ביצוע סקרים באמצעות ממשקים ידידותיים-לחוקר, ומציעות מגוון אפשרויות לסוגי השאלות, למבנה השאלון ולעיצוב השאלון. פלטפורמות רבות מאפשרות גם לבנות שאלונים על ידי בחירה מתוך מאגר של שאלונים ופריטים, לנהל את תהליך איסוף הנתונים, לנתח סטטיסטית את הנתונים ולערוך את סיכום הממצאים בסקר - תוך שימוש בדשבורדים ידידותיים. אולם, מחשוב השאלונים וידידותיות הממשק הם רק היבט אחד במערך של סוגיות הקשורות לתכנון ויישום סקרים. ביצוע סקרים אינטרנטיים נכונים (מהימנים ותקפים) מחייב הבנה של אתגרים מתודולוגיים ושימוש נכון בפרקטיקות יעילות ומוכחות מחקרית להפחתת טעות הסקר הכוללת.

ביצוע סקרים אינו עניין של מה בכך.

לתכנון ויישום נכונים של סקרי עמדות נדרשים הבנה תאורטית מולטי דיסציפלינרית, בשילוב עם התנסות פרקטית. השילוב בין התאוריה והפרקטיקה, מהווה תנאי הכרחי לתכנון מערכי מחקר מבוססי סקר מתוך הבנה אמיתית של מה נכון ולא נכון לעשות, בקונטקסט רחב המבוסס על מחקרים אקדמיים והתמודדות עם אילוצים שנובעים מסביבת המחקר. בהינתן שהסקרים משמשים בסיס אמפירי לקבלת החלטות, מן הראוי לבצע אותם באופן כזה שיאפשר אמידה מהימנה ככל שאפשר של המציאות הנחקרת.

Comments


bottom of page