top of page

מדידת מצב רוח ארגוני

בימים אלה המציאות מציבה אתגרים ארגוניים וניהוליים ייחודים הדורשים התארגנות מחדש. במיוחד בתקופה זו חשוב לשמור על קשר קבוע עם העובדים, להקשיב להם ולתת מענה לצרכים שעולים.

אחת הפלטפורמות הוא סקר למדידת מצב הרוח בארגון. מדובר על מדידה קבועה ורציפה של תחושות ועמדות העובדים במיוחד בכל הקשור לאמון החברתי בארגון, לקשר עם הנהלת הארגון והמנהלים הישירים ורמת האופטימיות באשר לבאות.


שאלות שחשוב לשאול את העובדים בוחנות היבטים של אמון בהנהלה וביכולת של הארגון להתגבר על המשבר, רמת הקשב והאכפתיות של החברה והמנהלים כלפי העובדים, אפקטיביות עבודה מרחוק ואופטימיות לבאות. שאלות לדוגמה למדידת מצב רוח ארגוני:

 • אני מאמין/ה שהארגון יצלח את התקופה הנוכחית

 • הנהלת הארגון מקבלת החלטות נכונות ומתנהלת באופן יעיל במצב החדש

 • התנהלות ההנהלה מבטאת את רוח הארגון / ערכי הארגון

 • אני מרגיש/ה שלהנהלת הארגון אכפת מעובדים

 • המנהל/ת שלי שומרת על קשר רציף איתי ומגלה קשב ואמפתיה למה שעובר עלי

 • אני מקבל/ת מהארגון את הכלים שאני צריך/ה לעבודה אפקטיבית מרחוק


מדידת מצב הרוח בארגון, כמו כל סקר ארגוני, דורשת תכנון מתודולוגי נכון בשלבים השונים של ביצוע הסקר. קוים מנחים מתודולוגיים במדידה של מצב הרוח בארגון מתייחסים לניסוח השאלון, איסוף הנתונים, ניתוח הנתונים ושיקוף הממצאים לעובדים.

 • מומלץ להשתמש בסולם מדידה של 5 קטגוריות (מאוד מסכים. מסכים. לא מסכים ולא לא מסכים. לא מסכים. כלל לא מסכים).

 • יש למחשב את השאלון במערכת סקרים אינטרנטית שמאפשרת שמירה על אנונימיות המרואיינים.

 • חשוב להשתמש במערכת שמאפשרת מענה ידידותי על הסקר גם מהמחשב וגם מהמובייל.

 • השאלון צריך להישאר קצר וממוקד. זאת לא הפלטפורמה למדידת מחוברות ארגונית.

 • איסוף הנתונים כולל שליחת מייל הזמנה לסקר וכ-3 תזכורות. הסקר אנונימי ולכן יש לשלוח את התזכורות לכולם ולבקש שישיבו רק מי שטרם עשו זאת.

 • הפנייה לעובדים צריכה לכלול טקסט קצר שמסביר את חשיבות המדידה והשתתפות העובדים. מומלץ שהפניה תעשה מטעם מנכ"ל החברה / סמנכ"ל משאבי האנוש.

 • חשוב לשתף את המנהלים בארגון בתהליך המדידה. שיתוף פעולה והבנה של חשיבות המדידה הארגונית יעזרו בהעלאת המוטיבציה להשתתף בסקר, שעור ההיענות וכנות המענה.

 • יש לתת לעובדים כתובת מייל לפניה למנהלי הסקר בארגון בשאלות שקשורות לסקר ולתהליך המדידה.

 • בארגונים בינוניים וגדולים אפשר להוסיף שאלות של שיוך ליחידות ארגוניות. מומלץ להישאר ברמת היחידות הגדולות יותר.

 • בניתוח וסיכום המדידה, חשוב להציג את נתוני הקבוצות שבהן מספר המשיבים > 10.

 • על מנת לפשט את הצגת הנתונים, בהשוואה בין יחידות ארגוניות מומלץ להציג רק את ממוצעי היחידות (ולא את ההתפלגויות).

 • חשוב לתקשר לעובדים את עיקרי התובנות שעלו מהסקר ואת הפרקטיקות הארגוניות ליישום מסקנות המדידה. שיתוף העובדים ושקיפות תחזק את האמון החברתי בכל הקשור למדידה.

Kommentare


bottom of page