top of page

אמון חברתי בארגון משפיע באופן ישיר ועקיף על חווית העובד, על תחושת המחוברות שלו לארגון ועל המוטיבציה שלו להצליח עבור הצלחת החברה. על כן, חשוב שהאמון יהווה חלק מהמדידה הארגונית. מדד האמון הארגוני של מתודה מבוסס על סקר עמדות עובדים ייחודי של מתודה, המודד את רמות האמון במספר נקודות ממשק חשובות בארגון. אמידת רמת האמון החברתי בארגון מאפשרת להנהלת הארגון להבין את מהות מערכת היחסים בין הארגון, המנהלים והעובדים ולבחון את האפקטיביות של תהליכים ושינויים ארגוניים על רמת האמון החברתי.  

אמון חברתי בארגונים מבטא את ההערכה של העובד שאחרים בסביבת העבודה (מנהלים, הנהלה בכירה, עמיתים) פועלים לטובת האינטרסים המקצועיים, החברתיים והאישיים שלו.

אמון חברתי הוא מושג תאורטי סוציולוגי, המבטא את המידה שבה אנשים מעריכים שאחרים בסביבתם החברתית לא יפגעו בהם במכוון, ויותר מכך – יפעלו למען האינטרסים שלהם. בספרות הסוציולוגית, מתואר האמון כאחד מהכוחות החזקים ביותר בחברה. ככזה, מהווה האמון תנאי הכרחי לקיומם של יחסים חברתיים יציבים, שיתוף פעולה קולקטיבי, אינטגרציה חברתית והשתתפות חברתית. בהעדרו של אמון לא תתכנה אינטראקציות יומיומיות שבשגרה. למעשה, ללא אמון לא ייתכנו כלל חיים חברתיים ולא תתאפשר קיומם של ארגונים. האמון החברתי אינו מבטא תכונה פנימית קבועה של אישיות הפרט, אלא הוא נטוע בהתנסויות בעולם החברתי, והוא מבוטא על ידי אנשים שמרגישים באופן כללי שהם מוקפים באנשים שניתן לבטוח בהם.

החיים המודרניים מאופיינים בחוסר וודאות ובסיכון תמידי. האמון החברתי בארגונים (אמון בהנהלה, במנהל הישיר ובעמיתים) מאפשר את פעולתם של השחקנים החברתיים (העובדים) על ידי כך שהוא מפחית את הסיכון. ההחלטה לבטוח באחר כרוכה אמנם בנטילת סיכון מסויים, שהרי לבטוח באחר משמעו לצפות שתוצאות התנהגותם העתידית של אחרים יענו על צרכינו ויתגמלו התנהגויות חיוביות. אמון לא מוצדק משמעו שההפסד עולה על הרווח האפשרי. אולם, נטילת סיכון זה הנה הכרחית, שכן זו הדרך הטובה ביותר ולמעשה הדרך היחידה לקיום מערכות יחסים חברתיות. לפיכך האמון מהווה תנאי הכרחי לקיומם של ארגונים וממד חשוב למדידה באקלים הארגוני.

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). 

 

ניתוח הנתונים מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). 

 

ממצאי הסקר מוצגים במצגת הנהלה מסכמת. המצגות של מתודה כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

bottom of page