top of page

חווית העבודה החדשה מציבה אתגרים לעובדים, למנהלים ולתרבות הארגונית. הבניית סביבת העבודה החדשה דורשת גם התאמות במדדים הארגוניים. סקר מחוברות עובדים בנורמלי החדש מאפשר לארגונים לזהות נקודות חוזק ותורפה בחוויית העבודה המשתנה ונוכח שינויים בסביבת העבודה, במבנה הארגוני ובאתגרים הניהוליים. סקר המחוברות מרחוק מבוסס על שאלון המחוברות של מתודה בשילוב עולמות תוכן ייחודיים לעבודה מרחוק. 

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלוני מחוברות עובדים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות הנהלה ידידותיות לקורא.

 

 

השאלונים בסקרי המחוברות של מתודה בוחנים היבטים מקצועיים, חברתיים וארגוניים של סביבת העבודה. השאלונים בוחנים את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת ההיבטים של מקום העבודה הקשורים לרמת המחוברות לארגון: תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח עובדים, צוות, ממשקים, תקשורת פנים ארגונית, איזון חיים-עבודה, הערכה ומשוב, חברה, הנהלה בכירה וכו'. ​השאלונים בסקרי המחוברות עובדים כוללים גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. השאלות הפתוחות יכולות להופיע רק בסוף (שאלות מסכמות) או לאחר כל נושא בשאלון (תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח וקידום עובדים וכו'). תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

 

ניתוח הנתונים בסקרי המחוברות של מתודה מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). סקרי המחוברות עובדים של מתודה מאפשרים לזהות קשר סטטיסטי בין האופן שבו העובדים חווים את סביבת העבודה לבין רמת המחוברות שלהם לארגון. זיהוי דפוסים וקשרים בין תפיסות העבודה ביחס למנהל הישיר, התפקיד, הזדמנויות למידה וקידום, שיתופיות בצוות ומחוצה לו, אמון בהנהלת החברה וכו' מאפשרים הבנה טובה יותר של המקומות בהם הארגון צריך להשקיע תשומת לב, זמן ומשאבים על מנת ליצור סביבת עבודה המאפשרת רמת מחוברות גבוהה של העובדים לארגון.

המצגות המסכמות בסקרי המחוברות של מתודה, כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. סיכום מתודולוגי – תיאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר ושעור ההיענות; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו. ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

bottom of page