top of page

סקרי סטודנטים ובוגרים

סקרי סטודנטים בוחנים את שביעות רצון הסטודנטים מהבטים שונים של חווית הלימודים ברמת הקמפוס, היחידה האקדמית, ושירותים אדמיניסטרטיביים.

 

סקרי בוגרים מאפשרים למוסדות אקדמיים להבין את שביעות הרצון של הבוגרים לאחר סיום הלימודים ואת אפקטיביות הלימודים, במובן של השתלבותם בשוק העבודה. 

bottom of page