סקרי סטודנטים ובוגרים

מהם סקרי סטודנטים וסקרי בוגרים

סקרי סטודנטים בוחנים את שביעות רצון הסטודנטים מהבטים שונים של חווית הלימודים ברמת הקמפוס, היחידה האקדמית, ושירותים אדמיניסטרטיביים.

סקרי בוגרים מאפשרים למוסדות אקדמיים להבין את שביעות הרצון של הבוגרים לאחר סיום הלימודים ואת אפקטיביות הלימודים, במובן של השתלבותם בשוק העבודה. 

תהליך הסקר

תכנון הסקר - אפיון צרכי הארגון ותכנון מערך מחקר תפור אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלוני שביעות רצון סטודנטים ובוגרים של מתודה לארגון

יישום - עיצוב שאלונים אינטרנטיים ידידותיים למרואיינים

סיכום הסקר - ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר על פי קמפוסים, תחומי לימוד, פקולטות, חוגים ומאפייני סטודנטים, הצגת הנתונים, גיבוש תובנות מחקריות ובניית מצגת הנהלה מסכמת ידידותית לקורא, תכנון מחקרי המשך לבחינת מגמות לאורך זמן

שאלון הסקר

השאלון בסקרי סטודנטים ובסקרי בוגרים של מתודה בוחן 20-40 פרמטרים. השאלון כולל גם שאלות פתוחות המאפשרות לסטודנטים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. תשובות הסטודנטים והבוגרים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים למוסד האקדמי תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

ניתוח הנתונים

ניתוח הנתונים בסקרי סטודנטים ובסקרי בוגרים מבוצע במספר רמות התייחסות: כקמפוסים, תחומי לימוד, פקולטות וחוגים ולפי מאפייני סטודנט . 

 

סיכום הסקר

המצגת המסכמת בסקר אפקטיביות ארגונית של מתודה, כוללת מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות בשאלון, משתני המחקר והמדדים הארגוניים: סיכום מתודולוגי – תאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר (התפלגות לפי מחלקות, סטאטוס ניהולי, ותק עובדים, תפקידים וכו'), מערך המחקר, שעורי ההענות והערות מתודולוגיות לשימת לב הקורא; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו (לרוב, התפלגויות וממוצעים). ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר (מחלקות, דרגות ניהול, ותק עובדים וכו'). ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128