top of page

עוגנים בשאלון מחוברות עובדים

סקר מחוברות עובדים הוא כלי ארגוני אשר בוחן את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת חווית העובד בהיבטים מקצועיים, אישיים וחברתיים הקשורים תאורטית לתחושת המחוברות הארגונית. הסקר מאפשר למשאבי האנוש ולהנהלה לזהות את נקודות החוזק והתורפה בקשר שבין החברה והעובדים, ולאפיין את המקומות בהם על הארגון לבחון מחדש את מערכת היחסים עם העובדים.

 

מה שואלים בסקר מחוברות עובדים

ניתן לנסח אין סוף שאלונים למדידת מחוברות עובדים, כל שאלון נכון לארגון ולעיתוי בו הוא מבוצע. אין באמת שאלון אחיד שמתאים לכלל הארגונים ולכלל שלבי החיים של הארגון. השאלון הנכון מתייחס למאפייני הארגון ולצורכי הארגון בנקודת הזמן שבה מבוצע הסקר. עם זאת, ישנם כמה היבטים שחשוב לכלול בכל שאלון מחוברות עובדים. היבטים אלה נכונים לכל ארגון המבקש לאמוד את רמת המחוברות של העובדים ובכל נקודת זמן בחיים הארגוניים.

מאמר זה מציג ארבעה היבטים כאלה, המהווים עוגנים בבניית שאלון הסקר. הבחירה בשאלות הספציפיות לבחינת עוגני המחוברות הנה תלוית קונטקסט ארגוני.  

 

שאלות המגדירות את מחוברות העובדים לארגון

מחוברות עובדים היא רמת המחויבות והמעורבות שהעובד חש ביחס לארגון ורמת ההזדהות של העובד עם מטרות הארגון וערכיו. זהו מושג תאורטי אשר בהגדרתו הרחבה מבטא קשר רגשי בין העובד ומקום העבודה ומתבטא במספר תפיסות של העובד. מדד המחוברות מבוסס על ארבע שאלות המאופיינות בשונות משותפת גבוהה:

  • אני מרוצה ממקום העבודה

  • אני גאה להיות עובד החברה

  • אני רואה את עצמי ממשיך לעבוד בחברה

  • אמליץ לחברים שלי לעבוד בחברה

 

שאלות שבוחנות את מחוברות העובדים לתפקיד

עוד לפני החיבור לחזון החברה, למוצר ולדרך עובדים צריכים להרגיש שהם מגשימים את עצמם ואת היכולות שלהם בתפקיד. עובדים שמרגישים מאותגרים, שמעניין להם, שכישוריהם באים לידי ביטוי ושהתפקיד שלהם הנו בעל ערך ומשמעות ייטו להיות יותר מחוברים לארגון. חלק מתחושת המחוברות לתפקיד נמדדת באמצעות תחושת הערכה והעצמה של העובד בעבודה היומיומית שלו והיכולת לראות הזדמנויות לפיתוח הקריירה. לכן, חשוב לכלול גם שאלות אלה בשאלון המחוברות.

 

שאלות שבוחנות את הקשר בין העובדים והמנהלים

הקשר עם המנהל משפיע במידה רבה על חווית העובד ועל האופן שבו הוא מתמודד עם סיטואציות מקצועיות וחברתיות בסביבתו הקרובה (צוות, מחלקה), גם בהקשר היומיומי וגם בהקשר הנורמטיבי ערכי. מערכת יחסים פתוחה ותקשורתית, מקצועית, אמפתית, הוגנת ומכבדת בין העובד והמנהל הישיר שלו קשורה תאורטית לרמת המחוברות של העובד לארגון. לכן, שאלות שבוחנות את האקלים הניהולי – ברמת הארגון, המחלקה והצוות חשובות בכל סקר מחוברות עובדים.

 

שאלות שבוחנות את רמת האמון החברתי בארגון

אמון הוא הוא מושג סוציולוגי בסיסי ובעל חשיבות מכרעת באינטראקציות חברתיות. אמון הוא תנאי הכרחי לקיומם של יחסים חברתיים. לכן, חשוב לבחון בכל סקר מחוברות עובדים את רמות האמון החברתי בממשקים שונים במארג היחסים בארגון – בין העובדים והנהלת הארגון, בין העובדים והמנהלים הישירים ובין העובדים לבין עצמם.

 

לסיכום

ניסוח השאלון מהווה שלב מתודולוגי מהותי בתהליך של תכנון ויישום סקרים מהימנים ותקפים. סקר מחוברות עובדים, כמו כל סקר עמדות, הנו מאתגר מעצם העובדה שמתבקשת מדידה של עמדות לטנטיות, על כל המשתמע מכך (תקפות הפריטים, ויתור על משתנים מתערבים ואילוצים מתודולוגיים). במאמר זה מוצגים כמה משתני ליבה שצריכים להיות חלק מסקרי מחוברות עובדים ארגוניים באשר הם. עוגנים אלה אינם בהכרח הסיבה לרמת המחוברות של העובדים לארגון, אולם הם מהווים מדדים לסביבת עבודה המאופיינת ברמות גבוהות יותר של מחוברות עובדים ומכאן חשיבותם.

bottom of page