ארגונים הנם מארג חברתי המאופיינים ביחסי גומלין בין מספר קבוצות וממשקים. המדדים הארגוניים של מתודה מהווים כלים ארגוניים אמפיריים להבנת הדינמיקה החברתית בארגון במספר מדדי ליבה.

חווית שירות פנים ארגוני

בחינת חווית הלקוח הפנים ארגוני משירותי יחידות המטה בארגון ובעבודה עם הממשקים השונים

אקלים ניהולי

בחינת תפיסות ביחס למנהל הישיר, בהיבטים מקצועיים, חברתיים ומנהיגותיים.

אמון ארגוני

בחינת ההערכה של העובדים שאחרים בסביבת העבודה (מנהלים, הנהלה בכירה, עמיתים) פועלים לטובת האינטרסים המקצועיים, החברתיים והאישיים שלו.

מצב רוח ארגוני

בחינת האקלים החברתי הארגון ורמת האופטימיות ברמת הפרט, הצוות והארגון.

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). ניתוח הנתונים מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). ממצאי הסקר מוצגים במצגת הנהלה מסכמת. המצגות של מתודה כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128