top of page

איך לבחור את המתודה הנכונה לאיסוף נתונים בסקר

קיימות שתי שיטות עיקריות לאיסוף נתונים בסקרים: מתודות מבוססות ראיונות (טלפון, פנים אל פנים) ומתודות למילוי עצמי (דואר, אינטרנט, נייר עפרון). החלטה לגבי מתודת איסוף הנתונים בסקר מתבססת מספר פרמטרים:

1. שיקולים תקציביים (מה התקציב שעומד לרשות החוקר ומהו גודל המדגם המינימלי ההכרחי לביצוע המחקר)

2. מאפייני אוכלוסיית המחקר (רמת כיסוי)

3. מורכבות ואורך השאלון (האם המחקר מחייב שאלון ארוך שכולל שאלות מורכבות)

4. זמן איסוף הנתונים הנדרש במחקר

5. מאפייני מתודת איסוף הנתונים

השילוב בין מאפייני המחקר ומאפייני מתודת איסוף הנתונים מאפשרים לחוקר לגבש החלטה לגבי המתודה היעילה ביותר בסקר. והנה כמה מהמאפיינים העיקריים של שיטות לאיסוף נתונים בסקרים:

סקרי טלפון

1. יקרים ולכן גם מבוצעים בקרב מדגמים קטנים יחסית

2. מרואיינים נוטים יותר לסרב להשיב על שאלות רגישות או שמשיבים עליהן באופן לא כנה (רציה חברתית)

3. שאלונים קצרים ולא ניתן להשתמש באלמנטים ויזואליים

4. ניתן להיעזר במראיין בשאלות שאינן מובנות

5. שעור הענות לפריטים גבוה יחסית

6. זמן איסוף הנתונים הוא קצר

 

ראיונות פנים אל פנים

1. יקרים מאוד ולכן גם מבוצעים בקרב מדגמים קטנים יחסית

2. מרואיינים נוטים יותר לסרב להשיב על שאלות רגישות או שמשיבים עליהן באופן לא כנה

3. זמן איסוף נתונים ארוך

4. ניתן להעזר במראיין בשאלות שאינן מובנות

5. שעור הענות לפריטים גבוה יחסית

6. אפשר לבצע סקרים ארוכים ומורכבים ולהשתמש באלמנטים ויזואליים

 

סקרי דואר

1. עלויות נמוכות בהשוואה לסקרי ראיונות ולכן ניתן לבצע                                      

את הסקר בקרב מדגמים גדולים מבלי לייקר משמעותית את עלות הסקר

2. מרואיינים נוטים להשיב באופן כנה על שאלות רגישות (פחות הטיות הנובעות מרציה חברתית - בהעדר מראיין)

3. השאלונים צריכים להיות קצרים ולא יכולים לכלול שאלות מורכבות

4. המרואיין קובע את הזמן שבו הכי נוח לו להשיב על השאלון

5. לא ניתן לקבל הבהרות באופן מיידי על שאלות לא ברורות

6. זמן איסוף הנתונים הוא ארוך

 

סקרי אינטרנט

1. עלויות נמוכות בהשוואה לסקרי ראיונות. לכן ניתן לבצע את הסקר בקרב מדגמים גדולים ואף בינלאומיים מבלי   לייקר משמעותית את עלות הסקר

2. זמן איסוף הנתונים הוא קצר מאוד. רוב המרואיינים שמשיבים עושים זאת ב-24 שעות לאחר שקיבלו את מייל ההזמנה לסקר

3. מרואיינים נוטים יותר להשיב באופן כנה על שאלות רגישות (פחות הטיות הנובעות מרציה חברתית – בהעדר מראיין)

4. המרואיין קובע את הזמן שבו הכי נוח לו להשיב על השאלון

5. ניתן לקבל הבהרות באופן מיידי על שאלות לא ברורות

6. סקרי האינטרנט מציעים אפשרויות עיצוב מורכבות של השאלון. שילוב אלמנטים של מולטימדיה (אנימציה, צלילים, קליפים), גרפיקה וצבעים

7. השאלונים צריכים להיות קצרים ולא יכולים לכלול שאלות מורכבות

8. אין מראיין שמגביר את המוטיבציה להשיב על הסקר ולענות על כל השאלות בשאלון (שעור הענות כולל ולפריטים נמוך יותר)

  

סקרי נייר עפרון

1. עלויות נמוכות בהשוואה לסקרי ראיונות

2. שעור ההענות גבוה מאוד

3. ניתן לקבל הבהרות באופן מיידי על שאלות לא ברורות

4. מרואיינים נוטים יותר להשיב באופן כנה על שאלות רגישות

5. השאלונים צריכים להיות קצרים ולא יכולים לכלול שאלות מורכבות

6. איסוף הנתונים הוא מיידי

7. ניתן לבצע רק כאשר קיימת אפשרות לוגיסטית

 

מערכי מחקר משולבי מתודות

מערכי מחקר משולבי מתודות הם מערכי מחקר שמשתמשים במספר מתודות לאיסוף הנתונים. שיטה זו מאפשרת לאסוף נתונים בקרב פרטים במדגם שלא יכולים להשיב על הסקר במתודה מסוימת (למשל: פרטים שאין להם גישה לאינטרנט, פרטים שאין להם טלפון וכו'). כמו כן, שיטה זו מתחשבת בעובדה כי אנשים הנם בעלי העדפה דיפרנציאלית למתודה בה מבוצע הסקר. שימוש במערך מחקר משולב מתודות מחייב שמירה על אחידות בשאלון. כדי להימנע מהטיות הנובעות ממתודת הסקר כדאי לשלב בין מתודות מאותו סוג (מילוי עצמי או ראיון).

bottom of page