top of page

איך לבחור בסקר עובדים הנכון

מדוע חשוב לבצע סקר עובדים

סקר עובדים הוא כלי ניהולי חשוב המספק לחברה תובנות באשר למה חושבים ומרגישים העובדים בחברה. סקר עובדים מכוון את הארגון למקומות בהם עליו להשקיע משאבים ותשומת לב כדי לשפר את המחוברות של העובדים לארגון ואת שביעות רצון העובדים מסביבת העבודה. 

עובדים שאינם מחוברים לארגון, לחזון ולתפקיד, אינם מרגישים שהארגון משקיע בהם, לא רואים במנהל הישיר שלהם סמכות מקצועית ומנהיגותית ולא מרגישים מוערכים - עשויים לנטוש את מקום העבודה. במציאות הארגונית הדינמית, על הנהלת הארגון ומנהלי משאבי האנוש לדעת כל העת מה חושבים ומרגישים העובדים, לזהות קבוצות של עובדים הנוטות להיות פחות מחוברות לארגון ולזהות את המקומות בהם כדאי להשקיע משאבים על מנת לשפר את חווית העובדים ואת רמת המחוברות שלהם לארגון.

בחירה בסקר עובדים הנכון

סקר עובדים הנו הכלי היעיל ביותר להבנת הלך הרוח בארגון. הסקר מהווה בסיס אמפירי יעיל לקבלת תמונת מצב מהימנה באשר למה חושבים ומרגישים העובדים, להגדרת יעדים ולבניית תוכניות עבודה.

כאשר מחליטים לבצע סקר עובדים, יש קודם כל להגדיר איזה סקר רוצים לבצע. על מנת לבחור בסקר העובדים הנכון ביותר, הארגון צריך לשאול את עצמו כמה שאלות:

  1. מהי מטרת הסקר, מה רוצים לדעת?

  2. מהי המוטיבציה לבצע את הסקר, מהם הטריגרים לביצוע הסקר?

  3. עד כמה התרבות הארגונית מאופיינת באמון ובתקשורת פתוחה בין העובדים וההנהלה?

 

טיפולוגיה של סקרי עובדים

בהתבסס על התשובות לשאלות אלה, ניתן לבחור במתודולוגיה הנכונה לביצוע סקר עובדים. לכל סקרי העובדים מטרה משותפת – לאמוד את הלך הרוח בארגון ולאפשר להנהלת הארגון להבין מה חושבים ומרגישים העובדים. ההבדל בין הסקרים נובע ממטרת הסקר ובא לידי ביטוי בהבדלים מתודולוגיים במערכי הסקר. ניתן להגדיר שלוש מתודולוגיות עיקריות לביצוע סקר עמדות עובדים בארגון. כל אחד מהסקרים בוחן את חווית העובד בארגון מנקודת מבט שונה - מתודולוגית ותוכנית.

  1. סקר מחוברות עובדים (Employees Engagement Survey)

  2. סקר שביעות רצון עובדים (Employees Satisfaction Survey)

  3. סקר דופק ארגוני (Employees Pulse)

 

סקר מחוברות עובדים (Employees Engagement Survey)

מחוברות עובדים היא רמת המחוייבות והמעורבות שהעובד חש ביחס לארגון ורמת ההזדהות של העובד עם מטרות הארגון וערכיו. מחוברות עובדים מבטאת את רמת ההזדהות של העובדים עם היעדים, הערכים והמוצרים של החברה, ואת רמת המוטיבציה של העובדים לעשות כמיטב יכולתם בתפקידם, על מנת לקדם את השגתם של יעדי החברה. 

סקר מחוברות עובדים בוחן את חווית העובד הכוללת ממקום העבודה, בעולמות התוכן הקשורים תאורטית לתחושת המחוברות הארגונית. הסקר מאפשר לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה בקשר שבין החברה והעובדים, ולאפיין את המקומות בהם על הארגון לבחון מחדש את מערכת היחסים עם העובדים.

 מאפיינים מתודולוגיים של סקר מחוברות עובדים: הסקר מבוצע אחת לשנה, השאלון כולל 40-60 שאלות, עמדות העובדים נמדדות בסולם מדידה של 1-5 ( מאוד מסכים עד כלל לא מסכים), השאלות בשאלון נחלקות לנושאים שונים (תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח וקידום עובדים, צוות וממשקים, תנאי העסקה, הנהלה בכירה, לקוחות וכו'), השאלון כולל מספר שאלות פתוחות (בסיום השאלון ולפעמים לאחר כל נושא).

 

סקר שביעות רצון עובדים (Employees Satisfaction Survey)

סקרי שביעות רצון עובדים בוחנים את מידת שביעות רצון העובדים מהבטים שונים של מקום העבודה (תפקיד, משאבים, מנהל ישיר, אפשרויות קידום, עבודת צוות, עבודה עם צוותים אחרים, הנהלה בכירה, איזון בין חיים ועבודה וכו'). שביעות רצון עובדים אינה מחוברות עובדים לארגון. עובדים מרוצים אינם בהכרח עובדים מחוברים לארגון. הם אינם בהכרח נלהבים מהתפקיד שלהם, מחוייבים לחברה ובעלי מוטיבציה גבוהה לעמוד ביעדי החברה. נכון, עובדים מחוברים לארגון נוטים להיות יותר מרוצים ולהפך. אולם אין זהות מוחלטת בין שני הממדים. לכן, בנוסף לסקר המחוברות ההוליסטי, חשוב לבצע גם סקרי שביעות רצון ספציפיים.

 מאפיינים מתודולוגיים של סקר שביעות רצון עובדים: נושא הסקר מתייחס להבט מסויים של סביבת העבודה (תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח וקידום עובדים, צוות וממשקים וכו'), כל נושא נבחן אחת לשנה, השאלון כולל 20-30 שאלות, עמדות העובדים נמדדות בסולם מדידה של 1-5 (מאוד מרוצה עד כלל לא מרוצה), השאלון כולל שאלה מסכמת פתוחה.

 סקר מצב רוח ארגוני (Pulse)

סקרי מצב רוח ארגוני הם סקרים קצרים המבוצעים בקביעות ובתדירות גבוהה ומאפשרים לאמוד את מצב הרוח בארגון באופן מיידי ובנקודות זמן רציפות. Pulse מאפשרים לארגון להיות "עם היד על הדופק" ולמדוד באופן קבוע, רציף וסטנדרטי את הלך הרוח בארגון, מה מרגישים וחושבים העובדים והיכן נדרשים התערבות ושינוי.

 מאפיינים מתודולוגיים של Pulse: הסקר מבוצע אחת לשבוע, חודש או רבעון, הסקר בוחן מדדי אושר, שביעות רצון ומחוברות לארגון, השאלון כולל שאלה אחת עד 10 שאלות סגורות, עמדות העובדים נמדדות בסולמות מדידה שונים, בהתאם לשאלות המחקר, השאלון אינו כולל שאלות פתוחות.

 

בניית תוכנית מחקר שנתית בארגון

ההחלטה לגבי המתודולוגיה המתאימה לביצוע סקר עובדים מבוססת על צרכי הארגון, נסיבות ארגוניות, התרבות הארגונית ותוכנית המחקר השנתית בארגון. צריך לזכור, כי בעוד שהארגון מעוניין לקבל כמה שיותר נתונים ולהבין טוב יותר את הלך הרוח בארגון, ריבוי סקרים ללא רציונאל מתודולוגי, עשוי לגרום לאפקט ה Over Surveyed שבא לידי ביטוי בשעור הענות הולך ופוחת בסקרים. לכן, בכל ארגון יש למצוא את האיזון הנכון בין הרצון והצורך לדעת מה חושבים העובדים לבין בניית תוכנית עבודה ידידותית שאינה מהווה נטל רב מדי על העובדים. האיזון המתודולוגי מבוסס על הגדרה נכונה של צרכי הארגון ובניית תוכנית מחקר שנתית שלוקחת בחשבון את הסקרים השונים והטמעת תרבות ארגונית של שיתוף והקשבה בין העובדים וההנהלה.

bottom of page