top of page

סקרי הערכת מנהלים

מהם סקרי מנהלים

מחוברות עובדים היא רמת המחויבות והמעורבות שהעובד חש ביחס לארגון ורמת ההזדהות של העובד עם מטרות הארגון וערכיו. מחוברות לארגון קשורה למחויבות העובד למקום העבודה ולתפקיד, אמון בהצלחת החברה ויעדיה העסקיים, מוטיבציה לעזור להצלחת החברה ונכונות להישאר עם החברה לאורך זמן. 

 

אחד הגורמים החשובים המשפיעים על שביעות רצון העובדים ורמת המחוברות שלהם לארגון הוא המנהל הישיר. הקשר בין המנהל הישיר והעובד נובע מתכונות המנהל ומאופן התמודדותו על אתגרים מקצועיים ובינאישיים. האופן שבו המנהל מגיב לסיטואציות מקצועיות ואישיות, ההתנהלות היומיומית של המנהל מול העובד והאווירה שהוא יוצר בצוות משפיעים באופן ישיר על תחושת הערך של העובד, על המוטיבציה שלו ועל תפקודו המקצועי. מנהלים שיודעים להעצים את העובדים שלהם, לפתור ביעילות קונפליקטים מקצועיים ולשמש אוזן קשבת לעובדים מהווים נכס לארגון ומשפיעים בסופו של דבר על הצלחת החברה.

רמת ההשפעה של תכונות המנהל על שביעות רצון העובד ורמת המחוברות שלו לארגון ולתפקיד משתנה מארגון לארגון. לכן, חשוב לבחון בכל ארגון את הקשר הספציפי בין מאפייני האקלים הניהולי לשביעות רצון העובדים ורמת המחוברות שלהם.   

 

סקרי מנהלים של מתודה

סקרי מנהלים של מתודה מהווים כלי ארגוני לבחינת מאפייני המנהלים בארגון - בהיבטים מקצועיים, חברתיים, מנהיגותיים וארגוניים. סקרי מנהלים של מתודה מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה במספר רמות התייחסות: תכונות מנהל ישיר אינדיבידואל, פרופיל ניהולי של כלל המנהלים בארגון ואפיון אקלים ניהולי של מחלקות ויחידות ארגוניות. ממצאי הסקר משמשים בסיס לבניית תוכניות עבודה יעילות למנהלים, מתוך הבנה של ההיבטים הדרושים חיזוק.

תהליך הסקר

תכנון הסקר - אפיון צרכי הארגון ותכנון מערך מחקר תפור אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלון מנהל ישיר של מתודה לארגון.

יישום - עיצוב שאלונים אינטרנטיים ידידותיים למרואיינים, תרגום השאלון לשפות במערכי מחקר גלובליים.

סיכום הסקר - ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון, הצגת הנתונים, גיבוש תובנות מחקריות ובניית מצגת הנהלה מסכמת ידידותית לקורא, תכנון מחקרי המשך לבחינת מגמות באקלים הניהולי לאורך זמן.

bottom of page