top of page
Similing Team

ארגונים רבים שמים להם כיעד ליצור סביבת עבודה המאופיינת במחוברות של העובדים ולהבנות תרבות ארגונית של מחוברות. ולא בכדי. מחוברות עובדים מבטאת קשר רגשי בין העובד ומקום העבודה, את רמת ההזדהות של העובדים עם היעדים והערכים של החברה, ואת רמת המוטיבציה של העובדים לעשות כמיטב יכולתם בתפקידם על מנת לקדם את השגתם של יעדי החברה. עובדים שהנם מחוברים לארגון הם יותר פרודוקטיביים, משפיעים על רמת שביעות רצון הלקוחות ומשפיעים על רווחיות החברה, יותר נלהבים מהעבודה שלהם ונוטים פחות לעזוב את מקום העבודה. הבניית מחוברות ארגונית מבוססת לפני הכל על מדידת רמת המחוברות בארגון. מדידת המחוברות נעשית בנקודת הבסיס של תהליך הבניית המחוברות, ולאורך זמן לבחינת מגמות, שינויים בדופק הארגוני ואפקטיביות יעדים ארגוניים. 

מודל מחוברות עובדים של מתודה הנו מתודולוגיה אמפירית למדידת מחוברות העובדים בארגונים. המודל מבוסס על סקרי מחוברות עובדים ייחודיים של מתודה הבוחנים את חווית העובד בעולמות התוכן הקשורים למחוברות. הסקרים של מתודה מאפשרים לארגונים לזהות את נקודות החוזק והתורפה בקשר שבין החברה והעובדים. מודל המחוברות של מתודה מותאם לארגונים שונים ולצרכים משתנים של הארגון בנקודות זמן שונות ובדינמיקה הארגונית המשתנה.

סקר מחוברות למתקדמים

מדידת מחוברות עובדים באמצעות שאלון מקיף הכולל 60-80 שאלות. הסקר בוחן את סביבת העבודה ואת המחוברות של העובדים לארגון, את התרבות הארגונית ואת האקלים החברתי בארגון. 

סקר מחוברות קלאסי

מדידת מחוברות עובדים באמצעות שאלון מקיף הכולל 40-50 שאלות. הסקר בוחן את סביבת העבודה בעולמות תוכן המגדירים את חוויית העובד ואת המחוברות של העובדים לארגון ומהווה בסיס אמפירי לאסטרטגיית משאבי האנוש בארגון.

סקר מחוברות דופק ארגוני

סקר מחוברות עובדים המבוסס על שאלון עמדות קצר. הסקר כולל 10-20 שאלות הבוחנות את חוויית העובד בסביבת העבודה. במבט על. הסקר מודד את הלך הרוח הארגוני ומהווה מדד לדופק הארגוני לאורך זמן.

bottom of page