סקרי איכות שירות פנים ארגוני

מהם סקרי איכות שירות פנים ארגוני

סקרי איכות שירות פנים ארגוני בוחנים את שביעות רצון העובדים מאיכות השירות שהם מקבלים מיחידות פנים ארגוניות (משאבי אנוש, כספים, שיווק, מכירות, לוגיסטיקה, מחשוב וכו'). האם העובדים מרוצים מהזמינות, היחס, היעילות, המקצועיות של המחלקות השונות בארגון?   

 

תהליך הסקר

תכנון הסקר - אפיון צרכי הארגון ותכנון מערך מחקר תפור אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלון איכות שירות פנים ארגוני של מתודה לארגון

יישום - עיצוב שאלונים אינטרנטיים ידידותיים למרואיינים, תרגום השאלון לשפות במערכי מחקר גלובליים

סיכום הסקר - ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר עבור כל יחידה נותנת שירותים פנים ארגוניים וברמות התייחסות מותאמות לארגון, הצגת הנתונים, גיבוש תובנות מחקריות ובניית מצגת הנהלה מסכמת ידידותית לקורא, תכנון מחקרי המשך לבחינת מגמות לאורך זמן

שאלון הסקר

השאלון בסקר איכות שירות פנים ארגוני של מתודה בוחן 40-60 פרמטרים הנחלקים בין יחידות נותנות השירותים הנבחנות בסקר. 

השאלון בסקר איכות שירות פנים ארגוני כולל גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. השאלות הפתוחות יכולות להופיע רק בסוף (שאלות מסכמות) או עבור כל יחידה נותנת שירותים הנבחנת בסקר. תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

ניתוח הנתונים

ניתוח הנתונים בסקר מבוצע עבור כל יחידה נותנת שירותים ובמספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). 

 

סיכום הסקר

המצגת המסכמת בסקר אפקטיביות ארגונית של מתודה, כוללת מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות בשאלון, משתני המחקר והמדדים הארגוניים: סיכום מתודולוגי – תאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר (התפלגות לפי מחלקות, סטאטוס ניהולי, ותק עובדים, תפקידים וכו'), מערך המחקר, שעורי ההענות והערות מתודולוגיות לשימת לב הקורא; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו (לרוב, התפלגויות וממוצעים). ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר (מחלקות, דרגות ניהול, ותק עובדים וכו'). ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128