top of page

סקרי תדמית מעסיק

רמת המחוברות של העובד לארגון ועמדותיו ביחס לארגון מתגבשות לכל אורך עבודתו  בחברה ונוכח נסיבות וחוויות מצטברות. עמדות עובדים אינן תכונה קבועה, אלא דינמיות ומשתנות כל העת. שינוי בעמדות העובדים קשור לשינויים ארגוניים (תרבות ארגונית, מנהלים, הנהלת הארגון, סביבת עבודה), שינויים אישיים (תפקיד, התפתחות אישית ומקצועית, גיל וותק) ומהאינטראקציה בין המאפיינים האישיים והארגוניים.

 

חווית העובד ורמת המחוברות שלו לחברה צריכות להיבחן כבר בשלבי ההכרות המוקדמים של העובד עם הארגון - בנקודות ממשק המעצבות את העמדות הבסיסיות של העובד: תהליך הגיוס בחברה וההתאקלמות בחברה. בהמשך יש לבחון את עמדות העובד באופן קבוע ולאפיין לאורך זמן שינויים ומגמות ברמת המחוברות של העובדים ובעמדות שלהם ביחס למקום העבודה.  

 

בשוק התחרותי בו המשאב האנושי מהווה גורם משמעותי בהצלחת החברה, ארגונים מעוניינים למצב את עצמם ככאלה הנתפסים כמצליחים, חדשניים, ומובילים בתחום הפעילות שלהם, וכמקום עבודה שמכיר בערכם של עובדים מצוינים ושמספק לעובדים סביבה עבודה שהנה מקצועית, מעצימה, מעריכה, וכזו שכיף להיות בה.

סקרי תדמית מעסיק של מתודה באים לענות על הצורך של ארגונים בבחינת האופן שבו החברה נתפסת בנקודות הממשק השונות של הארגון עם מועמדים ועובדים: 

  • סקר תהליך הגיוס

  • סקר התאקלמות עובדים חדשים

  • סקר מחוברות עובדים

סקר תהליך הגיוס בחברה

העמדה של העובד ביחס למקום העבודה מתחילה להתגבש כבר בשלב תהליך הגיוס ויש למדוד אותה החל מנקודת המפגש הראשונה של העובד עם הארגון ועם הפונקציות הארגוניות המייצגות אותו (משאבי אנוש ומנהלים מקצועיים).

מדידת חווית המועמדים בתהליך הגיוס מאפשרת למשאבי האנוש להבין את האופן שבו התהליך נתפס על ידי המועמדים ולאמוד באופן מהימן את יעילות התהליך במדדים הנבחנים ועל פני נתונים מצטברים. התובנות המתקבלות בסקר מאפשרות להנהלת בארגון להבין את התדמית שלו כמעסיק בקרב מועמדים, תוך הבחנה בין מועמדים שהתקבלו לחברה למועמדים שלא התקבלו, ולבנות תוכניות עבודה לשיפור במדדים הנבחנים ובאופן שבו הארגון נתפס בקרב מחפשי עבודה.

 

סקר התאקלמות עובדים חדשים

נקודת זמן נוספת בה חשוב לבחון את חווית העובדים היא בשלבים הראשונים להעסקתם בחברה. סקר התאקלמות עובדים חדשים בוחן את חווית ההתאקלמות של העובדים החדשים – בהיבטים מקצועיים וחברתיים. הסקר מבוצע בנקודת זמן ספציפית (חודש לאחר תחילת העבודה) ומאפשר למשאבי האנוש לאמוד את חוויית ההתאקלמות ברמת העובד הבודד וברמת הארגון.     

 

סקר מחוברות עובדים

לאחר שהושלמו תהליך הגיוס וההתאקלמות של העובדים החדשים בחברה, יש למדוד באופן קבוע את רמת המחוברות של העובדים – החדשים והוותיקים, ולאפיין את חווית העובד שלהם. ​מדידה קבועה של רמת המחוברות בארגון מאפשרת לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה בקשר שבין החברה והעובדים, ולאפיין את ההיבטים המקצועיים, חברתיים ואישיים הדורשים מעורבות, שינוי ושיפור. ביצוע הסקר לאורך זמן, מאפשרת בחינת אפקטיביות של אסטרטגיית משאבי אנוש וזיהוי גורמים המשפיעים על חוויית העובדים. תובנות הסקר גם מאפשרות לארגון להבין את התדמית שלו כמעסיק ולהשתפר במקומות שבהם הדבר נדרש.

לסיכום

יצירת סביבת עבודה שהנה מאתגרת, מעצימה, מכבדת, חדשנית ומובילה הוא יעד שכל ארגון חשוב שיסגל לעצמו. סקרי תדמית חברה מהווים כלי ארגוני לאמידת האופן שבו החברה נתפסת - בסביבה הפנימית (עובדים) והחיצונית (מועמדים). תובנות הסקרים מהוות בסיס אמפירי להבניית תדמית החברה ולמיצוב החברה כפי שהגדירה לעצמה.

bottom of page