top of page

טיפולוגיה של סקרי עובדים

סקר עובדים הוא כלי ניהולי חשוב המספק לחברה תובנות באשר למה חושבים ומרגישים העובדים בחברה. במציאות הארגונית הדינמית, על הנהלת הארגון ומנהלי משאבי האנוש לדעת כל העת מה חושבים ומרגישים העובדים, לזהות קבוצות של עובדים הנוטים להיות פחות מחוברים ופחות מרוצים ולזהות את המקומות בהם כדאי להשקיע משאבים על מנת לשפר את חווית העובדים ואת רמת האושר שלהם במקום העבודה.

 

טיפולוגיה של סקרי עובדים

כאשר מחליטים לבצע סקר עובדים, יש קודם כל להגדיר איזה סקר רוצים לבצע. על מנת לבחור בסקר העובדים הנכון ביותר, הארגון צריך לשאול את עצמו כמה שאלות:

1. מהי מטרת הסקר, מה רוצים לדעת?

2. מהי המוטיבציה לבצע את הסקר, מהם הטריגרים הארגוניים לביצוע הסקר?

3. עד כמה התרבות הארגונית מאופיינת באמון ובתקשורת פתוחה בין העובדים וההנהלה?

בהתבסס על התשובות לשאלות אלה, ניתן לבחור במערך המחקר הנכון לביצוע הסקר. לכל סקרי העובדים מטרה משותפת – לאמוד את הלך הרוח בארגון ולאפשר להנהלת הארגון להבין מה חושבים ומרגישים העובדים. ההבדל בין הסקרים נובע ממטרת הסקר ובא לידי ביטוי בהבדלים מתודולוגיים במערכי הסקר. ניתן להגדיר שלוש מתודולוגיות עיקריות לביצוע סקר עמדות עובדים בארגון. כל אחת מהמתודולוגיות בוחנת את חווית העובד בארגון מנקודת מבט קצת שונה – מתודולוגית ותכנית.

 

סקרי מחוברות עובדים Employees Engagement Survey

מחוברות עובדים היא רמת המחויבות והמעורבות שהעובד חש ביחס לארגון ורמת ההזדהות של העובד עם מטרות הארגון וערכיו. מחוברות עובדים מבטאת את רמת ההזדהות של העובדים עם היעדים, הערכים והמוצרים של החברה, ואת רמת המוטיבציה של העובדים לעשות כמיטב יכולתם בתפקידם, על מנת לקדם את השגתם של יעדי החברה. 

סקרי מחוברות עובדים בוחנים את חווית העובד הכוללת ממקום העבודה, בעולמות התוכן הקשורים תאורטית לתחושת המחוברות הארגונית. הסקרים מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה בקשר שבין החברה והעובדים, ולאפיין את המקומות בהם על הארגון לבחון מחדש את מערכת היחסים עם העובדים.

 

סקרי שביעות רצון עובדים Employees Satisfaction Survey

סקרי שביעות רצון עובדים בוחנים את מידת שביעות רצון העובדים מהיבטים שונים של מקום העבודה (תפקיד, משאבים, מנהל ישיר, אפשרויות קידום, עבודת צוות, עבודה עם צוותים אחרים, הנהלה בכירה, איזון בין חיים ועבודה וכו'). שביעות רצון עובדים אינה מחוברות עובדים לארגון. עובדים מרוצים אינם בהכרח עובדים מחוברים לארגון. הם אינם בהכרח נלהבים מהתפקיד שלהם, מחויבים לחברה ובעלי מוטיבציה גבוהה לעמוד ביעדי החברה. נכון, עובדים מחוברים לארגון נוטים להיות יותר מרוצים ולהפך. אולם אין זהות מוחלטת בין שני הממדים. לכן, בנוסף לסקר המחוברות ההוליסטי, ייתכנו נסיבות בהן כדאי לבצע גם סקרי שביעות רצון ספציפיים.

 

סקרי מצב רוח ארגוני E Pulse

סקרי מצב רוח ארגוני הם סקרים קצרים המבוצעים בקביעות ובתדירות גבוהה ומאפשרים לאמוד את מצב הרוח בארגון באופן מיידי ובנקודות זמן רציפות. סקרי מצב רוח ארגוני מאפשרים לארגון להיות "עם היד על הדופק" ולמדוד באופן קבוע, רציף וסטנדרטי את הלך הרוח בארגון, מה מרגישים וחושבים העובדים והיכן נדרשים התערבות ושינוי.

 

בניית תכנית מחקר בארגון

ההחלטה לגבי המתודולוגיה המתאימה לביצוע סקר עובדים מבוססת על צרכי הארגון, נסיבות ארגוניות, התרבות הארגונית ותוכנית המחקר השנתית בארגון. צריך לזכור, כי בעוד שהארגון מעוניין לקבל כמה שיותר נתונים ולהבין טוב יותר את הלך הרוח בארגון, ריבוי סקרים ללא רציונל מתודולוגי, עשוי לגרום לאפקט ריבוי הסקרים שבא לידי ביטוי בשיעור הענות הולך ופוחת בסקרים. לכן, בכל ארגון יש למצוא את האיזון הנכון בין הרצון והצורך לדעת מה חושבים העובדים לבין בניית תכנית עבודה ידידותית שאינה מהווה נטל רב מדי על העובדים. האיזון המתודולוגי מבוסס על הגדרה נכונה של צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר שנתית שלוקחת בחשבון את הסקרים השונים והטמעת תרבות ארגונית של שיתוף והקשבה בין העובדים וההנהלה.

השוואה בין המתודולוגיות

Capture2_011118.PNG
bottom of page