סקרי עובדים של מתודה משמשים להבנת מצב הרוח בארגון בקרב העובדים והמנהלים ולאיתור נקודות חוזק ותורפה, תוך התמודדות עם האתגרים הקיימים בשלבי המחקר השונים. המשאב האנושי בארגונים הוא אחד מהגורמים החשובים והמשפיעים על הצלחת הארגון. רווחת העובד במקום העבודה, בהיבטים מקצועיים, חברתיים ואישיים, קשורה לרמת המחוברות של העובד לארגון, למוטיבציה המקצועית שלו ולאווירה הכללית בחברה. סקרי עובדים של מתודה מהווים כלים אמפיריים המספקים לארגון תובנות באשר למה חושבים ומרגישים העובדים בחברה והיכן הארגון צריך להשקיע משאבים ותשומת לב כדי לשפר את חוויית העובדים. סקרי עובדים המבוצעים כיאות מבחינה מתודולוגית, מהווים בסיס אמפירי לבניית תוכניות עבודה אפקטיביות לשיפור עמדות העובדים והקשר שלהם עם הארגון. סקרי עובדים של מתודה מהווים כלי ניהולי יעיל להשגת יעדים אלה.

סקר מנהל ישיר ואקלים ניהולי

בוחן כישורי מנהיגות, יכולות חברתיות ומקצועיות של המנהלים בארגון מנקודת המבט של העובדים.

סקר למידה ארגונית

בוחן את שביעות רצון העובדים מקורסים, כנסים והדרכות ואת האפקטיביות של הלמידה בארגון.

סקר רווחה ארגונית

בוחן את שביעות רצון העובדים מפעילויות הרווחה בארגון.

סקרים תפורים אישית

סקרי עמדות בקרב עובדים ומנהלים המותאמים לשאלות מחקר ייחודיות של הארגון.

סקר חווית שירות פנים ארגוני

בוחן את שביעות רצון העובדים מהשירותים הניתנים להם על ידי היחידות השונות בארגון.

סקר תקשורת פנים ארגונית

בוחן נורמות תקשורת  בארגון,  פתיחות ושיתוף ידע בין העובדים.

סקר תדמית מעסיק

בוחן את חוויית המועמדים בתהליך הגיוס  ומה חושבים מועמדים על החברה כמעסיק.

סקר ממשקים

בוחן את שיתוף הפעולה בין יחידות ארגוניות, מחלקות ואתרים גלובליים.

סקר מחוברות עובדים

בוחן את רמת המחוברות הארגונית ואת חווית העובד הקשורה למחוברות.

סקר עובדים חדשים

בוחן את חווית העובדים החדשים בארגון במספר נקודות זמן של ההתאקלמות. 

סקר מצב רוח ארגוני

בוחן את האקלים הארגוני, הערכים והנורמות  ואת רמת האושר בארגון. 

סקר אמון חברתי בארגון

בוחן את האמון חברתי בארגון בין העובדים וההנהלה, בין המנהלים ובין עמיתים. 

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות הנהלה ידידותיות לקורא.

 

השאלונים בסקרי העובדים של מתודה בוחנים היבטים מקצועיים, חברתיים וארגוניים של סביבת העבודה בהתאם לשאלת המחקר שעומדת בבסיס הסקר. ​השאלונים בסקרי העובדים כוללים גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

 

ניתוח הנתונים בסקרי העובדים של מתודה מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). 

המצגות המסכמות בסקרי העובדים של מתודה, כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

© 2016 by Metoda Surveys 

054.4530128

09.7437924