top of page

המשאב האנושי בארגונים הוא אחד מהגורמים החשובים והמשפיעים על הצלחת הארגון. חוויית העובד בהיבטים מקצועיים, חברתיים ובינאישיים, קשורה לרמת המחוברות של העובד לארגון, למוטיבציה המקצועית שלו, לרמת הארמון הארגוני ולאווירה הכללית בחברה.

סקרי עובדים מתודה משמשים לאמידת חווית העובד בארגונים ולאמידת מדדים של שביעות רצון עובדים,  מצב רוח ואופטימיות ארגונית הקשורים לחווית העובד. המחקרים של מתודה בארגונים מבוצעים בקרב העובדים והמנהלים בארגון. המחקרים מבוססים על מערכי מחקר ושאלונים תפורים אישית - לארגון ולשאלת המחקר.

 

הסקרים של מתודה מהווים כלים אמפיריים המספקים לארגון תובנות באשר למה חושבים ומרגישים העובדים בחברה והיכן הארגון צריך להשקיע משאבים ותשומת לב כדי לשפר את חוויית העבודה. סקרי עובדים המבוצעים כיאות מבחינה מתודולוגית, מהווים בסיס אמפירי לבניית תוכניות עבודה אפקטיביות לשיפור חווית העובד, רמת האמון והאופטימיות בארגון ולרמת המחוברות הארגונית. 

סקר מחוברות עובדים - בוחן את רמת המחוברות הארגונית ואת חווית העובד הקשורה למחוברות I סקר מצב רוח ארגוני וסקר שביעות רצון עובדים - בוחנים את האקלים הארגוני ואת שביעות רצון העובדים בפרמטרים שונים של סביבת העבודה I סקר חווית שירות פנים ארגוני - בוחן את שביעות רצון העובדים מהשירותים הניתנים להם על ידי היחידות השונות בארגון I סקר ממשקים - בוחן את שיתוף הפעולה בין יחידות ארגוניות, מחלקות ואתרים גלובליים I סקר מנהל ישיר ואקלים ניהולי - בוחן כישורי מנהיגות, יכולות חברתיות ומקצועיות של המנהלים בארגון מנקודת המבט של העובדים I סקר סביבת עבודה - בוחן את התרבות הארגונית, עמדות והעדפות בקרב העובדים והמנהלים - בתהליך התכנון והעיצוב האדריכלי I סקר תקשורת פנים ארגונית - בוחן נורמות תקשורת  בארגון,  פתיחות ושיתוף ידע בין העובדים I סקר אמון חברתי בארגון - בוחן את האמון חברתי בארגון בין העובדים וההנהלה, בין המנהלים ובין עמיתים I סקר למידה ארגונית - בוחן את שביעות רצון העובדים מקורסים, כנסים והדרכות ואת האפקטיביות של הלמידה בארגון I סקר תקשורת פנים ארגונית - בוחן נורמות תקשורת  בארגון,  פתיחות ושיתוף ידע בין העובדים I סקר Onboarding - בוחן את חווית העובדים החדשים בארגון במספר נקודות זמן של ההתאקלמות I סקר תדמית מעסיק - בוחן את חוויית המועמדים בתהליך הגיוס  ומה חושבים מועמדים על החברה כמעסיק I סקרים תפורים אישית - סקרי עמדות בקרב עובדים ומנהלים המותאמים לשאלות מחקר ייחודיות של הארגון

תהליך המחקר בסקרים של מתודה כולל מספר שלבים מובנים של תכנון מערך מחקר תפור אישית לארגון, הגדרת מדדים ארגוניים וניסוח השאלון, מחשוב שאלונים אינטרנטיים וסיכום הסקר במצגות  "ידידותיות לקורא".

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות הנהלה ידידותיות לקורא.

 

השאלונים בסקרי העובדים של מתודה בוחנים היבטים מקצועיים, חברתיים וארגוניים של סביבת העבודה בהתאם לשאלת המחקר שעומדת בבסיס הסקר. ​השאלונים בסקרי העובדים כוללים גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

 

ניתוח הנתונים בסקרי העובדים של מתודה מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). 

המצגות המסכמות בסקרי העובדים של מתודה, כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

bottom of page