top of page

סקרי שביעות רצון עובדים

מהם סקרי שביעות רצון עובדים

סקרי שביעות רצון עובדים בוחנים את מידת שביעות רצון העובדים מהיבטים שונים של סביבת העבודה וחווית עובד יומיומית. כל מה שמגדיר ומשפיע על תחושת הרווחה  של העובדים מהווה בסיס לסקר שביעות רצון (תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח עובדים, עבודת צוות, ממשקים, תקשורת פנים ארגונית, איזון חיי-עבודה, הערכה ומשוב, חברה והנהלה בכירה ורווחה).

 

שביעות רצון עובדים ומחוברות עובדים

שביעות רצון עובדים אינה מחוברות עובדים לארגון. עובדים מרוצים אינם בהכרח עובדים מחוברים לארגון. הם אינם בהכרח נלהבים מהתפקיד שלהם, מחויבים לחברה ובעלי מוטיבציה גבוהה לעמוד ביעדי החברה. נכון, עובדים מחוברים לארגון נוטים להיות יותר מרוצים ולהפך. אולם אין זהות מוחלטת בין שני הממדים. כל אחד מהסקרים (שביעות רצון עובדים ומחוברות עובדים) מודד את חווית העובד מנקודת מבט מעט שונה. לכן, סקרי שביעות רצון עובדים מהווים מתודולוגיה משלימה לסקרי מחוברות העובדים והם מספקים לארגון תמונת מצב באשר לכמה העובדים בארגון מרוצים.

סקרי שביעות רצון עובדים של מתודה

סקרי שביעות רצון עובדים של מתודה בוחנים את שביעות רצון העובדים מהיבטים ספציפיים של סביבת העבודה. הסקר מאפשר לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה מנקודת המבט של העובדים ולאפיין את המקומות בהם על הארגון לבחון מחדש את מערכת היחסים עם העובדים. סקרי שביעות רצון עובדים מבוצעים אד הוק על פי צרכים שעולים בארגון והם מתאימים לחברות המעסיקות החל מ-30 עובדים.

תהליך הסקר

תכנון הסקר - אפיון צרכי הארגון ותכנון מערך מחקר תפור אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלוני שביעות רצון עובדים של מתודה לארגון.

יישום - עיצוב שאלונים אינטרנטיים ידידותיים למרואיינים, תרגום השאלון לשפות במערכי מחקר גלובליים, השלמת איסוף הנתונים במערכי מחקר משולבי מתודות, בארגונים בהם הדבר נדרש (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים, ראיונות טלפוניים).

סיכום הסקר - ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון, הצגת הנתונים, גיבוש תובנות מחקריות ובניית מצגת הנהלה מסכמת ידידותית לקורא, תכנון מחקרי המשך לבחינת מגמות בפרמטרים הנבחנים לאורך זמן.

bottom of page