top of page

סקרי הלקוחות של מתודה מהווים כלי ארגוני בהבנת צרכי הלקוח, אמידת חווית השירות ומתן מענה הולם לציפיות הלקוח מהחברה, המוצר והשירות. תרבות ארגונית של סקרים ומדידה קבועה של חוויית הלקוחות מעבירים ללקוחות את המסר שהחברה קשובה ללקוחות ולאופן שבו את חווים את המוצרים והשירות. הסקרים מאפשרים לחברה לאמוד אמפירית את נקודות החוזק והתורפה במוצרים, בחוויית השימוש ובאיכות השירות ולבנות תכנית עבודה יעילות. מדידת שינויים לאורך זמן בפרמטרים של שביעות רצון הלקוחות מהווה בסיס לבניית אמון והתקשרות ארוכת טווח ובניית תוכניות עבודה יעילות בקשר עם הלקוח. 

סקר שביעות רצון לקוחות B2B - בוחן את שביעות רצון הלקוחות מהמוצרים ומאיכות השירות I סקר חוויית משתמש - בוחן את חוויית השימוש במערכות טכנולוגיות, אתרי אינטרנט ואפליקציות I סקרים לסטארטאפים - בוחנים קונספט ומהווים כחלק מבניית תוכנית עסקית ופיתוח המוצר I 

סקרי סטודנטים ובוגרים - בוחנים את חוויית הלימוד ואת אפקטיביות הלימודים

 

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים. בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות הנהלה ידידותיות לקורא.

 

השאלונים בסקרי הלקוחות של מתודה בוחנים עמדות, חוויית שימוש, דפוסי שימוש ותדמית - בהתאם לשאלת המחקר שעומדת בבסיס הסקר. ​השאלונים בסקרי הלקוחות כוללים גם שאלות פתוחות המאפשרות ללקוחות לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. תשובות המרואיינים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

 

ניתוח הנתונים בסקרי העובדים של מתודה מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל הלקוחות, קבוצות של לקוחות לפי סגמנטים שהוגדרו בשלב תכנון המחקר (מוצר, אזור גאוגרפי, ותק לקוח, גודל לקוח). 

המצגות המסכמות בסקרי העובדים של מתודה, כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

תהליך המחקר בסקרים של מתודה כולל מספר שלבים מובנים של תכנון מערך מחקר תפור אישית לארגון, הגדרת מדדים ארגוניים וניסוח השאלון, מחשוב שאלונים אינטרנטיים וסיכום הסקר במצגות  "ידידותיות לקורא".

bottom of page