top of page

הסקרים של מתודה בעולם האקדמי בוחנים את חוויית העבודה והמחוברות בקרב אנשי סגל ומנהלה, את חוויית הלימודים בקמפוס בקרב סטודנטים, ואת אפקטיביות הלימודים בקרב בוגרים. מתודה גם מייעצת לחוקרים באקדמיה בניסוח שאלונים ותכנון מערכי מחקר מבוססי לסקר לבחינת שאלות מחקר במדעי החברה

מצגות סיכום סקר להנהלה ולפקולטות

בסיס אמפירי לשיפור חוויית העובד והסטודנטים

שאלונים מותאמים

בניית מדדים מותאמים

ידע ייחודי בתחום הסקרים, מדידת עמדות ומחקר סוציולוגי

סקר מחוברות עובדים

סקר חווית שירות ארגונית

סקר שביעות רצון סטודנטים

סקרי הערכת הוראה

סקרי בוגרים

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מדידה תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. במערכי מחקר גלובליים, השאלון מתורגם לשפות שונות, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, עמדות מחשב). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות ידידותיות לקורא. 

 

השאלונים בסקרי העולם האקדמי בוחנים אלמנטים שונים של מחוברות וחוויית עובד בקרב אנשי סגל (בכיר וזוטר) ואנשי מנהלה, בפקולטות השונות, חוויית לימוד בקמפוס של הסטודנטים, איכות הוראה של מרצים בפקולטות השונות, ואפקטיביות של הלימודים בקרב בוגרים. ​השאלונים כוללים גם שאלות פתוחות המאפשרות למרואיינים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. השאלות הפתוחות יכולות להופיע רק בסוף (שאלות מסכמות) או לאחר כל נושא בשאלון. תשובות הלקוחות בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה. 

ניתוח הנתונים בסקרי העולם האקדמי של מתודה מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל המרואיינים, פקולטות, וסגמנטים של עובדים וסטודנטים. ממצאי הסקר מאפשרים הבנה טובה יותר של המקומות בהם הארגון צריך להשקיע תשומת לב ומשאבים על מנת ליצור חוויית חיובית. 

המצגות המסכמות בסקרי העולם האקדמי כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים . סיכום מתודולוגי – תיאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל המרואיינים שהשתתפו בסקר ושעור ההיענות; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו. ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל המשיבים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם. 

bottom of page