top of page

חוויית העובד קשורה למחוברות העובד לארגון ולאקלים הארגוני, על מנת להבנות סביבת עבודה של מחוברות ואמון, על הארגון לוודא שחוויית העבודה של העובדים והמנהלים הנה חיובית ומעצימה באלמנטים שונים, מקצועיים, חברתיים, וערכיים.

סקרי העובדים של מתודה מאפשרים להנהלת הארגון לגבש תובנות באשר למה חושבים ומרגישים העובדים בחברה והיכן הארגון צריך להשקיע משאבים ותשומת לב.  הסקרים מהווים בסיס אמפירי לבניית תוכניות עבודה לשיפור חווית העובד, רמת המחוברות, האמון והאופטימיות בארגון. 

סקר אונבורדינג

סקר למידה ארגונית

סקר נטישת עובדים

סקר תדמית מעסיק

סקר ערכים ארגוניים

סקר יזמות וחדשות ארגונית

סקר חוסן ארגוני

סקר מצב רוח ארגוני

סקר חווית שירות ארגונית

סקר ממשקים

סקר מנהל ישיר

סקר תקשורת ארגונית

המשאב האנושי הוא אחד מהגורמים החשובים והמשפיעים על הצלחת הארגון.

 

הקשבה לעובדים וזיהוי נקודות הכאב בחוויית העובד חייבים לעמוד בבסיס אסטרטגיית משאבי האנוש בארגון.

 

מדידה קבועה של מחוברות וחווית עובד היא פרקטיקה שכל ארגון חייב להטמיע על מנת להתמודד באופן יעיל עם תופעות שליליות (התפטרות שקטה, נטישת עובדים, שחיקה).

1

2

3

הסקרים של של מתודה מבוססים על שלוש נקודות מוצא שמחברות בין הקשבה ארגונית להפחתת תופעות שליליות של נטישת עובדים, עומס יתר וחוסר מחוברות.

Capture Model new.PNG

מצגות מקיפות לסיכום סקר 

סיכום נקודות חוזק ותורפה בארגון

סיכום הסקר להנהלה, למנהלים ולעובדים

בסיס אמפירי לשיפור רמת המחוברות

שאלונים מותאמים לארגון

בניית מדדים מותאמים לארגון

סקר ליבה שנתי

סקרים רבעוניים וחודשיים 

ידע ייחודי בתחום הסקרים, מדידת מחוברות ומחקר סוציולוגי ארגוני

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מדידה תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. במערכי מחקר גלובליים, השאלון מתורגם לשפות שונות, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, עמדות מחשב). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות ידידותיות לקורא. 

 

השאלונים בסקרי המחוברות וחוויית עובד של מתודה בוחנים היבטים מקצועיים, חברתיים וארגוניים של סביבת העבודה. השאלונים בוחנים את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת ההיבטים של מקום העבודה הקשורים לרמת המחוברות לארגון: תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח עובדים, צוות, ממשקים, תקשורת פנים ארגונית, איזון חיים-עבודה, הערכה ומשוב, חברה, הנהלה בכירה וכו'. ​השאלונים בסקרי המחוברות עובדים כוללים גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. השאלות הפתוחות יכולות להופיע רק בסוף (שאלות מסכמות) או לאחר כל נושא בשאלון (תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח וקידום עובדים וכו'). תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה. 

ניתוח הנתונים בסקרי המחוברות וחוויית עובד של מתודה מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). סקרי המחוברות עובדים של מתודה מאפשרים לזהות קשר סטטיסטי בין האופן שבו העובדים חווים את סביבת העבודה לבין רמת המחוברות שלהם לארגון. זיהוי דפוסים וקשרים בין תפיסות העבודה ביחס למנהל הישיר, התפקיד, הזדמנויות למידה וקידום, שיתופיות בצוות ומחוצה לו, אמון בהנהלת החברה וכו' מאפשרים הבנה טובה יותר של המקומות בהם הארגון צריך להשקיע תשומת לב ומשאבים על מנת ליצור סביבת עבודה המאפשרת רמת מחוברות גבוהה של העובדים לארגון. 

המצגות המסכמות בסקרי המחוברות וחוויית עובד של מתודה, כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. סיכום מתודולוגי – תיאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר ושעור ההיענות; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו. ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם. 

bottom of page