top of page

הסקרים של מתודה הנם פרקטיקה ארגונית
להבניית תרבות של הקשבה אמון ומחוברות

המשאב האנושי הוא אחד מהגורמים החשובים והמשפיעים על הצלחת הארגון.

 

הקשבה לעובדים וזיהוי נקודות הכאב בחוויית העובד חייבים לעמוד בבסיס אסטרטגיית משאבי האנוש בארגון.

 

מדידה קבועה של מחוברות וחווית עובד היא פרקטיקה שכל ארגון חייב להטמיע על מנת להתמודד באופן יעיל עם תופעות שליליות (התפטרות שקטה, נטישת עובדים, שחיקה).

1

2

3

הסקרים של של מתודה מבוססים על שלוש נקודות מוצא שמחברות בין הקשבה ארגונית להפחתת תופעות שליליות של נטישת עובדים, עומס יתר וחוסר מחוברות.

Capture Model new.PNG

המשאב האנושי בארגונים הוא אחד מהגורמים החשובים והמשפיעים על הצלחת הארגון. חוויית העובד בהיבטים מקצועיים, חברתיים ובינאישיים, קשורה לרמת המחוברות של העובד לארגון, למוטיבציה המקצועית שלו, לרמת הארמון הארגוני ולאווירה הכללית בחברה. מחוברות עובדים הוא מושג תאורטי אשר בהגדרתו הרחבה מבטא קשר רגשי בין העובד ומקום העבודה. מחוברות עובדים מבטאת את רמת ההזדהות של העובדים עם היעדים, הערכים והמוצרים של החברה, ואת רמת המוטיבציה של העובדים לעשות כמיטב יכולתם בתפקידם על מנת לקדם את השגתם של יעדי החברה. עובדים שהנם מחוברים לארגון הם יותר פרודוקטיביים, משפיעים על רמת שביעות רצון הלקוחות ומשפיעים על רווחיות החברה, יותר נלהבים מהעבודה שלהם ונוטים פחות לעזוב את מקום העבודה. תרבות ארגונית המאופיינת בביצוע סקרי מחוברות עובדים קבועים מאופיינת בסביבת עבודה ששמה את העובד במרכז. תרבות ארגונית של סקרים מאופיינת בתקשורת פתוחה, באמון חברתי ובמעורבות ביצוע סקרים מעביר לעובדים את המסר שהנהלת החברה קשובה לעובדים, הסקרים מהווים פלטפורמת תקשורת שבאמצעותה העובדים משקפים להנהלה את ההיבטים הדורשים שינוי ושיפור בחוויית העובד ובסביבת העבודה, לצד היבטים חיוביים. 

סקרי חוויית עובד של מתודה משמשים לאמידת חוויית העובד ולאמידת מדדים של שביעות רצון עובדים ומצב רוח ארגוני. הסקרים של מתודה מהווים כלים אמפיריים המספקים לארגון תובנות באשר למה חושבים ומרגישים העובדים בחברה והיכן הארגון צריך להשקיע משאבים ותשומת לב כדי לשפר את חוויית העבודה. סקרי עובדים המבוצעים כיאות מבחינה מתודולוגית, מהווים בסיס אמפירי לבניית תוכניות עבודה אפקטיביות לשיפור חווית העובד, רמת האמון והאופטימיות בארגון ולרמת המחוברות הארגונית.  הסקרים של מתודה לבחינת חוויית עובד מבוצעים בקרב העובדים והמנהלים בארגון.

סקרי מחוברות של מתודה בוחנים את חווית העובד הכוללת ממקום העבודה, בעולמות התוכן הקשורים תאורטית לתחושת המחוברות. הסקרים מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה בקשר שבין החברה והעובדים, ולאפיין את המקומות בהם על הארגון לשפר את חוויית העבודה הארגונית. מודל המחוברות של מתודה מבוסס על שאלונים ומתודולוגיה ייחודיים של מתודה. 

תהליך ביצוע הסקר כולל מספר שלבים מובנים של תכנון המדידה, הגדרת מדדים ארגוניים

וניסוח השאלון, מחשוב שאלונים אינטרנטיים וסיכום הסקר במצגות  "ידידותיות לקורא".

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מדידה תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. במערכי מחקר גלובליים, השאלון מתורגם לשפות שונות, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, עמדות מחשב). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות ידידותיות לקורא. 

 

השאלונים בסקרי המחוברות וחוויית עובד של מתודה בוחנים היבטים מקצועיים, חברתיים וארגוניים של סביבת העבודה. השאלונים בוחנים את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת ההיבטים של מקום העבודה הקשורים לרמת המחוברות לארגון: תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח עובדים, צוות, ממשקים, תקשורת פנים ארגונית, איזון חיים-עבודה, הערכה ומשוב, חברה, הנהלה בכירה וכו'. ​השאלונים בסקרי המחוברות עובדים כוללים גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. השאלות הפתוחות יכולות להופיע רק בסוף (שאלות מסכמות) או לאחר כל נושא בשאלון (תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח וקידום עובדים וכו'). תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה. 

ניתוח הנתונים בסקרי המחוברות וחוויית עובד של מתודה מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). סקרי המחוברות עובדים של מתודה מאפשרים לזהות קשר סטטיסטי בין האופן שבו העובדים חווים את סביבת העבודה לבין רמת המחוברות שלהם לארגון. זיהוי דפוסים וקשרים בין תפיסות העבודה ביחס למנהל הישיר, התפקיד, הזדמנויות למידה וקידום, שיתופיות בצוות ומחוצה לו, אמון בהנהלת החברה וכו' מאפשרים הבנה טובה יותר של המקומות בהם הארגון צריך להשקיע תשומת לב ומשאבים על מנת ליצור סביבת עבודה המאפשרת רמת מחוברות גבוהה של העובדים לארגון. 

המצגות המסכמות בסקרי המחוברות וחוויית עובד של מתודה, כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. סיכום מתודולוגי – תיאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר ושעור ההיענות; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו. ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם. 

bottom of page