top of page

סקר - ניהול מתקדם בארגונים 

סקר הניהול המתקדם בוצע בחודש פברואר 2017 בקרב 495 עובדים ומנהלים בארגונים. מטרת הסקר הייתה לבחון את האופן שבו עובדים תופסים את מידת ההוגנות והשוויוניות בחברות בהם הם מועסקים, ואת המידה שבה נורמות השוויוניות וההוגנות באות לידי ביטוי בהתנהלות הארגונית של חברות שונות – לתפיסת העובדים.

גמישות בעבודה

רוב העובדים בסקר (מעל 60%) מתארים את מקום העבודה שלהם כמאופיין בגמישות מבחינת שעות העבודה (שעות נוכחות בעבודה ושעות קביעת פגישות) ובמדידת תפקוד העובד על פי ביצועים ולא על פי שעות בעבודה. שעור נמוך יותר (כ-40%) ציינו כי מקום העבודה שלהם מאפשר עבודה מהבית.

איזון עבודה-משפחה

איזון בין דרישות העבודה והמשפחה של העובד מהווה גורם חשוב בשביעות רצון העובד ממקום עבודה ובתחושת האושר שלו. ארגונים המעוניינים בשיפור רמת המחוברות של העובדים לארגון צריכים לפתח וליישם נורמות של איזון בין העבודה והחיים האישיים של העובד ונורמות של תמיכה בצרכי החיים של העובד. תמונת המצב שעולה מהסקר מסמנת מגמה חיובית בעיקרה. רוב העובדים מתארים נורמות ופרקטיקות ארגוניות של איזון בין עבודה ומשפחה במקום העבודה.  כ-80% מהעובדים בסקר ציינו כי הם מצליחים לאזן בין דרישות העבודה והמשפחה וכ-50% מהעובדים ציינו כי בחברה בה הם עובדים, ההנהלה הבכירה נותנת דוגמא אישית לאיזון מוצלח בין עבודה ומשפחה. וישנם מקומות לשיפור שעולים מהסקר, למשל בעוד שכ-80% מהחברות המיוצגות בסקר מאופיינות בבטחון תעסוקתי לנשים לאחר לידה, פחות מ-50% מהעובדים בסקר ציינו כי החברה שבה הם עובדים מאופיינת בפתיחות לחופשת לידה לאבות, וכ-20% בלבד ציינו שמקום העבודה מעורב ועוזר במציאת מסגרות לילדי העובדים ובתמיכה לוגיסטית להורים עובדים.

נקודה חשובה נוספת שעולה מהסקר הנה, כי פחות ממחצית מהעובדים בסקר (כ-40%) ציינו כי בחברה שבה הם עובדים קיימת הגדרה ברורה של מדיניות ונהלים לאיזון עבודה משפחה. כלומר, למרות שבפועל נראה שמתפתחת בארגונים מודעות ופרקטיקה בפועל של איזון בין עבודה וחיים אישיים, הרי שטרם התגבשה הגדרה ארגונית פורמלית של איזון עבודה וחיים אישיים, או שהמדיניות והנוהלים הארגוניים טרם הוטמעו בתרבות ובשיח הארגוני ולכן העובדים פחות מודעים להם. כך או אחרת, כדאי שארגונים ישקיעו מאמץ בפיתוח שיח מודע ברמת הנהלת הארגון והעובדים, שיח אשר יוטמע בסופו של דבר בתרבות הארגונית ובמערכת הנורמטיבית בארגון.

שוויוניות במקום העבודה

רוב העובדים בסקר (מעל 65%) מתארים את מקום העבודה שלהם כשוויוני מבחינה מגדרית, כפי שבא לידי ביטוי בייצוג נשים בדרגי ההנהלה והדירקטוריון ובשוויון בין גברים נשים בתנאי העסקה (שכר, הטבות ותמריצים) ובהזדמנויות קידום ופיתוח מקצועי. עם זאת, נמצא בסקר כי גברים נוטים לצייר תמונה יותר חיובית לעומת נשים בכל הקשור לשוויוניות מגדרית במקום העבודה. ייתכן והגברים פחות רגישים לסממני אי שוויון מגדרי או פחות מודעים לפערים הקיימים במקום העבודה בין גברים ונשים. כך או אחרת, ניתן לראות בממצאי הסקר סימן למגמה חיובית, אך על ארגונים לפעול להשגת שוויוניות מגדרית מוחלטת, ולביטול מוחלט של פערים בין גברים ונשים במקום העבודה. בכל הקשור לשוויוניות בין עובדים (לאו דווקא על רקע מגדר), תמונת המצב נראית מעודדת יותר, כאשר מעל 75% מהמרואיינים בסקר מתארים את מקום העבודה שלהם כמאופיין במדיניות גיוס עובדים שוויונית ובעידוד שונות וגיוון של עובדים.   

עוד נמצא, כי עובדים בארגונים בעלי נורמות של שוויון בכל הקשר לפיתוח וקידום עובדים (מתן הזדמנויות קידום והתפתחות מקצועית שוויוניות לנשים וגברים וקידום עובדים על בסיס יכולות וכישורים אישיים) וגיוס עובדים (מועמדים מתקבלים על בסיס יכולתיהם והתאמתם לתפקיד), נוטים להיות יותר מרוצים בממוצע ממקום העבודה שלהם, יותר גאים בממוצע להיות עובדי החברה ונוטים יותר בממוצע  להמליץ לחברים שלהם לעבוד בחברה.

לסיכום

מהסקר מצטיירת תמונת מצב חיובית באופן כללי, המעידה על התהוותן של נורמות חיוביות בכל הקשור לאיזון עבודה-משפחה, שוויוניות והוגנות במקומות עבודה. בכל ההיבטים שנבחנו בסקר נדרש שיפור, אולם נראה כי חלק מהשיח החברתי מחלחל לשיח הארגוני ובא לידי ביטוי בנורמות, ציפיות ופרקטיקות התנהגות בפועל.

מנקודת מבט ארגונית, ארגונים צריכים להשקיע תשומת לב בקידום נורמות ומדיניות של איזון עבודה-משפחה ושוויוניות בין עובדים. ארגונים שישכילו לפתח תרבות שוויונית, הוגנת, ומתחשבת ירוויחו עובדים מרוצים יותר, מאושרים יותר ומחוברים לארגון. וכידוע, ארגונים שבהם העובדים מחוברים יותר לארגון ומאושרים יותר הם גם מצליחים בפרמטרים עסקיים וכלכליים.

הסקר בוצע בשיתוף ארגון סופרסונס וחברת All Jobs . ממצאי הסקר פורסמו בדה מרקר 5.4.17

bottom of page