תכנון מתודולוגי

מערך הסקר הנו תכנית העבודה לביצוע הסקר והוא זה אשר מתווה את מהלך ביצוע הסקר. מערך המחקר מגדיר את השלבים השונים ביצוע הסקר, החל משלב הגדרת הקבוצות המשתתפות בסקר (חטיבות, מחלקות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים, סגמנטים של לקוחות), עיצוב השאלון, מהלך איסוף הנתונים, רמות ניתוח, אופן הצגת הסקר למרואיינים (עובדים, לקוחות). מערכי המחקר בסקרים של מתודה מבוססים על גישת הפחתת טעות הסקר הכוללת, ומיישמים ידע מתודולוגי נרחב בתכנון סקרים מהימנים ותקפים.

תהליך תכנון הסקר מתחיל בשיחת אפיון צרכים. מטרת השיחה הנה להבין את צרכי הארגון (מטרת ביצוע הסקר, רמת המעורבות של ההנהלה בתהליך הסקר, סקרים קודמים) ואת מבנה הארגון (מחלקות, סניפים, אזורים גאוגרפיים, תפקידים). על בסיס שיחת אפיון הצרכים מגדירים את שאלת המחקר, משתני המחקר ומאפייני מערך המחקר. הסקרים של מתודה כוללים פרקטיקות מתודולוגיות שונות להפחתת טעות הסקר הכוללות. דגש מיוחד ניתן להפחתת טעויות מדידה פוטנציאליות ולהפחתת הטיות הסירוב בשלבי תכנון מערך המחקר, ניסוח השאלונים ומחשוב השאלונים האינטרנטיים ואיסוף הנתונים. הפרטיקות להפחתת טעות הסקר הכוללת תפורות אישית למאפייני הארגון לצורכי המחקר הייחודיים ומבוססות על ידע תאורטי נרחב בתחום המתודולוגיות לביצוע סקרים. 

ניסוח שאלונים

ניסוח השאלון בסקרים הארגוניים (סקרי עובדים וסקרי לקוחות) מבוסס על שאלונים ייחודיים של מתודה, תוך ביצוע התאמות בעולמות התוכן, נוסח הפריטים ומבנה השאלון. שלב ניסוח השאלון בסקרים של מתודה מתחיל בשיחת אפיון צרכים עם מנהלי הפרוייקט בארגון והגדרת משתני המחקר הרלוונטיים לסקר. השאלונים בסקרים של מתודה תפורים אישית לצרכים ולמאפיינים של הארגון, תוך שימת לב להבטים מתודולוגיים, מכסום תקפות השאלון והפחתת טעויות מדידה פוטנציאליות.

איסוף הנתונים בסקרים של מתודה מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. השאלונים הממוחשבים בסקרים הארגוניים של מתודה מעוצבים על פי קריטריונים מתודולוגיים להפחתת טעויות מדידה בסקרים והנם בעלי ממשק ידידותי למרואיינים. השאלונים ממוחשבים בעברית ובשפות נוספות, בהתאם למאפייני המחקר.

בניית מצגות מסכמות

המצגות המסכמות בסקרים הארגוניים של מתודה כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות בשאלון, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. ממצאי הסקר מוצגים במצגות של מתודה בצורה ויזואלית המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם. תוצאות הסקר מוצגות לקורא באופן ידידותי, תוך הצגת תובנות מחקר העולות מן הסקר.

ניתוח הנתונים בסקרים הארגוניים של מתודה כולל פרוצדורות סטטיסטיות ומבחנים סטטיסטיים שונים המאפשרים לבחון את שאלת המחקר. הסקרים כוללים סטטיסטיקה תיאורית (התפלגויות, מדדי מרכז, תיאור גרפי). בחלק מהסקרים מבוצעים גם מבחנים סטטיסטיים היסקיים. ההחלטה לגבי הפרוצדורות הסטטיסטיות נובעת ממטרת הסקר וממאפייני המשתנים. הסקרים של מתודה מספקים לארגון מדדים אמפיריים של הלך הרוח בארגון, רמת המחוברות לארגון ושביעות רצון העובדים והלקוחות. בניית המדדים נעשית בשלב המקדים של תכנון  מחקר המחקר, הגדרת משתני המחקר וניסוח השאלון. המצגות המסכמות בסקרים של מתודה מציגות את המדדים בתצוגה גרפית ידידותית והם משמשים לבחינת מגמות ושינויים לאורך זמן. 

סקרי אורך

ביצוע הסקר הארגוני אחת לתקופה (שבוע, חודש, רבעון, שנה, שנתיים) מאפשר לארגון לזהות "בזמן אמת" קשיים ואתגרים במערכת היחסים שלו עם העובדים והלקוחות, למדוד את היעילות של תוכניות עבודה שיושמו נוכח ממצאי הסקר הקודם, ולהעביר לעובדים וללקוחות את המסר שהארגון כל הזמן קשוב להם, ושהדעה שלהם מהווה חלק בלתי נפרד מתהליכי קבלת ההחלטות בארגון. סקרי האורך של מתודה מהווים כלי ארגוני ארוך טווח לבחינת מגמות ושינויים בעמדות העובדים והלקוחות, ומהווים "מצפן ארגוני" קבוע לזיהוי אתגרים ארגוניים.

ייעוץ מתודולוגי

מתודה מספקת לארגונים ייעוץ מתודולוגי מותאם אישית ומהווה שותפה בתהליך תכנית המחקר הארגונית. הייעוץ המתודולוגי ניתן בשלבים שונים של תכנון וביצוע הסקר ומתייחס להיבטים מתודולוגיים שונים: ניסוח שאלונים תפורים, מחשוב שאלונים אינטרנטיים, תכנון מערכי מחקר, ניתוח סטטיסטי, בניית מדדים ארגוניים ובניית מצגות מסכמות. 

מתודה סקרים  ד"ר גלית סיני קרמונה

סקרי עובדים & לקוחות וייעוץ מתודולוגי לארגונים

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128