top of page

אסטרטגיה מתודולוגית בארגונים

סקרים הנם שיטת מחקר המספקת לארגון תובנות באשר לעמדות ודפוסי התנהגות בארגון - בקרב עובדים ומנהלים, ומחוצה לו - בקרב לקוחות. תחושת בטן, אינטואיציה ושיחות מסדרון פשוט לא מספיקים. כדי להבין באמת את נקודות החוזק והתורפה של הארגון והיכן עליו להשתפר, נדרשת בחינה מהימנה ותקפה.

 

הסקרים מנווטים את הארגון למקומות בהם עליו להשקיע משאבים ותשומת לב על מנת לשפר את רמת המחוברות של העובדים והלקוחות לחברה ואת שביעות רצונם מסביבת העבודה, מהמוצר ומהשירות.

 

סקרים ארגוניים המבוצעים כיאות, משמשים עבור הנהלת הארגון כלים אמפיריים יעילים לבניית תכניות עבודה ממוקדות ולהגדרת יעדים אסטרטגיים. כדי למצות את הפוטנציאל הגלום בסקרים הארגוניים, יש לתת את הדעת למספר היבטים מרכזיים בתהליך תכנון הסקרים ויישומם.

 

להלן סיכום כמה מההיבטים העיקריים בתכנון מתודולוגי ארגוני.

 

הגדרת המוטיבציות הארגוניות לביצוע הסקרים – הגדרת הסיבות לביצוע הסקרים (אתגרים ניהוליים, אתגרי גדילה, תרבות ארגונית של מדידה, סביבת עבודה המתמקדת בעובד / בלקוח), אפיון הצרכים הארגוניים הספציפיים ותכנון מערכי מחקר אופטימליים בהתאם לשאלות המחקר הרלוונטיות.

 

הגדרת אוכלוסיית המחקר - יש לאפיין את הקבוצות הארגוניות הרלוונטיות לסקרים (מחלקות, יחידות וצוותים; עובדים באתרים בינלאומיים; עובדים שאינם דוברי עברית; עובדים שאינם נגישים למחשב; סגמנטים של לקוחות). הגדרה נכונה של קבוצות המחקר תאפשר תכנון נכון של הסקרים בשלבי ניסוח השאלון, איסוף הנתונים וניתוח הממצאים.

 

תכנון לוח זמנים שנתי לביצוע הסקרים - כדאי לבצע את הסקרים בתקופות בהן מתקיימת שגרת עבודה. כדאי להימנע מלצאת לתהליך הסקר בתקופות של חגים וחופשות, לחץ של סוף שנה, פרויקטים גדולים ובסמוך לאירועים ארגוניים שעשויים להטות את עמדות העובדים. תדירות ביצוע הסקרים והאינטרוולים בין הסקרים צריכים להיקבע בהתאם למאפייני הארגון, צרכי הארגון ומאפייני הסקרים.

 

ניסוח שאלונים אופטימליים בכל אחד מהסקרים - שאלונים בסקרי עובדים ובסקרי לקוחות צריכים להיות מותאמים לצורכי הארגון. על השאלון לבחון באופן מהימן ותקף את שאלת המחקר ולהיות מותאם לשפה הארגונית ולתרבות הארגונית. תוכן השאלון (נוסח הפריטים, מבנה השאלון  והרציונל הפנימי שלו) צריכים להגדיל את הסיכוי שהעובדים והלקוחות יבינו את השאלות כפי שעורכי הסקר התכוונו ושישיבו על השאלות באופן מלא וכנה. העיצוב הגרפי והמבנה של השאלון צריכים לענות על קריטריון "הידידותיות למרואיין". מומלץ שלא להעמיס על השאלון אלמנטים גרפיים וגימיקים עיצובים. כל אלה מסיטים את תשומת לב המרואיינים מהעיקר (השאלות) ומהווים רעש מתודולוגי.

 

השגת שיתוף פעולה מצד ההנהלה - חשוב לרתום את הנהלת החברה לתהליך. אם הנהלת לא מכירה בערכו של הסקרים או יותר מכך, מתנגדת להם – הדבר יגרום לקשיים ארגוניים ומתודולוגיים לאורך ביצוע המחקר. בחברות בהן קיימת התנגדות מצד ההנהלה לביצוע הסקרים, יש לבחון כיצד ניתן להפיג את החששות ולהבהיר את תהליך הסקר ותרומתו לארגון.

 

יצירת אווירה תומכת-סקר והבניית אמון חברתי – בניית תכנית לתקשור הסקרים, בהתאם לתרבות הארגונית ולמאפייני הסקרים, שיתוף העובדים והלקוחות בממצאי הסקרים וביעדים הארגוניים נוכח ממצאי הסקרים.

 

התמודדות עם אתגרים מתודולוגיים - זיהוי אתגרים מתודולוגיים וארגוניים וגיבוש פרקטיקות יעילות להתמודדות עם אתגרים אלה. אתגרים מתודולוגיים כוללים: הפחתת טעויות מדידה בשאלון, שמירה על אנונימיות העובדים והלקוחות, הפחתת הסירוב להשתתף בסקר, בדיקת תקינות כלי המדידה לפני שליחת הסקר.

bottom of page