top of page

דגשים מתודולוגיים בסקרים אינטרנטיים

במהלך השנים האחרונות מתודת סקרי האינטרנט התפתחה בקצב מהיר. ביצוע סקרים באינטרנט מחייב שימוש במערכות טכנולוגיות. תוכנות סקרי האינטרנט משמשות למחשוב השאלון, להתקשרות עם המרואיינים ולקידוד נתוני הסקר.

 

פלטפורמות סקרים אינטרנטיות, צריכות לענות על מספר עקרונות בסיסיים. עקרונות אלה מבוססים על היבטים קוגניטיביים, הנעתיים וטכניים הקשורים למילוי סקרים באינטרנט. יישום עקרונות אלה במערכת הסקרים, מאפשר בניית שאלונים ידידותיים למרואיין, העלאת שעור ההיענות והפחתת טעויות מדידה. 

 

  • השאלון צריך לכלול מסך פתיחה המותאם לתוכן הסקר. מסך הפתיחה צריך לכלול הסבר קצר על מטרות הסקר, להדגיש את חשיבותו ולהבטיח את אנונימיות וחשאיות הנתונים.

  • השאלה הראשונה בסקר צריכה להיות ידידותית ופשוטה להבנה, ועליה להיות מיועדת לכל המרואיינים.

 

  • יש לוודא שקיימת אחידות במראה הוויזואלי של השאלון במערכות הפעלה, בדפדפנים וברזולוציות שונות.

 

  • יש להגביל את השימוש בצבע ובעיצובים גרפים אשר נועדו "למשוך את העין". שימוש לא נכון בצבע גורם לאי אחידות במראה הוויזואלי, מקשה על קריאת הטקסט ולהסיט את דעתו של המרואיין מהשאלה.

  • יש להפחית את השימוש בגרפיקה כבדה, אשר עלולה להאט באופן משמעותי את זמן ההורדה של עמוד האינטרנט. הורדה איטית עלולה לתסכל חלק מהמרואיינים ולפיכך להפחית את שעורי ההיענות בסקר; הדבר עלול לגרום גם לטעויות מדידה עקב חשיפה חלקית בלבד של השאלון.

  • באוכלוסיות מחקר מסויימות, אין לכפות על המרואיינים לספק תשובה לשאלה לפני שהם מורשים לענות על השאלות האחרות. התסכול הנובע מהדרישה לענות על כל השאלות עלול להוביל להטעיה מכוונת בתשובות או לנטישת השאלון.

  • למרואיינים שעזבו את השאלון באמצע, צריכה להינתן האפשרות להיכנס לשאלון ולהמשיך להשיב עליו. למרואיינים שהשיבו על הסקר במלואו לא ניתנת האפשרות להיכנס לשאלון ולהשיב עליו פעם נוספת.

  • יש לתכנת הדלגות אוטומטיות, על מנת להפחית את הנטל של המרואיינים ולמנוע טעויות הדלגה.

  • יש לתת למרואיינים מידע לגבי האופן שבו ניתן להשיג את החוקר במקרה של בעיות או שאלות.​

bottom of page