top of page

סקרי מצב רוח ארגוני "יד על הדופק"

מהם סקרי מצב רוח ארגוני

סקרי מצב רוח ארגוני הם סקרים קצרים המבוצעים בקביעות ובתדירות גבוהה (אחת לשבוע או אחת לחודש). סקרי מצב רוח ארגוני מהווים מתודולוגיה יעילה לאמידת מצב הרוח בארגון באופן מיידי ובנקודות זמן רציפות. סקרי מצב רוח ארגוני מודדים היבטים שונים הקשורים לחוויית העובד: מחוברות לארגון, מחוברות לתפקיד, תחושת אושר, איזון חיים-עבודה, מנהל ישיר, משוב, תקשורת, עבודת צוות, הוגנות ושוויוניות, לקוחות ומוצר, סביבת עבודה וכו'.

סקרי מצב רוח ארגוני מאפשרים לארגון להיות "עם היד על הדופק" ולמדוד באופן קבוע, רציף וסטנדרטי את מצב הרוח בארגון, מה מרגישים וחושבים העובדים והיכן נדרשים התערבות ושינוי. באמצעות הנתונים בסקרים ניתן לזהות את השפעתם של נסיבות, אירועים ושינויים ארגוניים על שביעות רצון העובדים, רמת המחוברות שלהם ותחושת האושר שלהם במקום העבודה.

מאפיינים מתודולוגיים של סקרי מצב רוח ארגוני

  • מבוצעים מספר פעמים בשנה

  • מבוצעים בזמנים קבועים (אחת לשבוע, חודש, רבעון)

  • מתמקדים בנושא ספציפי של חווית עובדים

  • מבוססים על שאלונים קצרים (שאלה אחת עד 10 שאלות)

  • כל גל בסקר מצב רו ארגוני כולל את אותן שאלות, מה שמאפשר השוואה בין הסקרים וניתוח מגמות לאורך זמן

סקרי מצב רוח ארגוני של מתודה

סקרי מצב רוח ארגוני של מתודה מהווים כלי מתודולוגי המספק תמונת מצב מהימנה, קבועה ורציפה של מצב הרוח בארגון. שאלוני סקרי מצב רוח ארגוני של מתודה כוללים עד 10 שאלות בנושאים מוגדרים (מחוברות לארגון ולתפקיד, תחושת הערכה, תפיסת הוגנות ושוויוניות, מנהל ישיר, צוות ועמיתים וכו').

 

סקרי מצב רוח ארגוני וסקר מחוברות עובדים שנתי

סקרי מצב רוח ארגוני מהווים מתודולוגיה מהירה ומידית המבוצעת במקביל לסקרי המחוברות המבוצעים אחת לשנה. סקרי מצב רוח ארגוני אינם חלופה לסקרי מחוברות עובדים שנתיים, אלא כלי מתודולוגי נוסף שביחד עם סקר העובדים השנתי מספק לארגון תמונת מצב מהימנה, קבועה ורציפה של מצב הרוח בארגון.

bottom of page