סקרי ממשקים ושיתופיות

מהם סקרי ממשקים ושיתופיות

סקרי ממשקים בוחנים את רמת השיתופיות בין קבוצות שונות בארגון (צוותים, מחלקות, סניפים, אתרים גלובליים) ובין עובדים. מה שביעות הרצון של מחלקת הפיתוח ממחלקת המוצר? ולהפך? מה טיב התקשורת בין מחלקת השיווק ומחלקת המוצר? וכו'

תהליך הסקר

תכנון הסקר - אפיון צרכי הארגון ותכנון מערך מחקר תפור אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלון איכות שירות פנים ארגוני של מתודה לארגון

יישום - עיצוב שאלונים אינטרנטיים ידידותיים למרואיינים, תרגום השאלון לשפות במערכי מחקר גלובליים

סיכום הסקר - ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר עבור כל יחידה נותנת שירותים פנים ארגוניים וברמות התייחסות מותאמות לארגון, הצגת הנתונים, גיבוש תובנות מחקריות ובניית מצגת הנהלה מסכמת ידידותית לקורא, תכנון מחקרי המשך לבחינת מגמות לאורך זמן

שאלון הסקר

השאלון בסקר ממשקים ושיתופיות של מתודה בוחן 40-60 פרמטרים הנחלקים בין הממשקים השונים.  

השאלון בסקר ממשקים ושיתופיות כולל גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. השאלות הפתוחות יכולות להופיע רק בסוף (שאלות מסכמות) או עבור כל ממשק הנבחן בסקר. תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

ניתוח הנתונים

ניתוח הנתונים בסקר מבוצע עבור כל ממשק נחקר ובמספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). 

 

סיכום הסקר

המצגת המסכמת בסקר אפקטיביות ארגונית של מתודה, כוללת מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות בשאלון, משתני המחקר והמדדים הארגוניים: סיכום מתודולוגי – תאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר (התפלגות לפי מחלקות, סטאטוס ניהולי, ותק עובדים, תפקידים וכו'), מערך המחקר, שעורי ההענות והערות מתודולוגיות לשימת לב הקורא; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו (לרוב, התפלגויות וממוצעים). ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר (מחלקות, דרגות ניהול, ותק עובדים וכו'). ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128