top of page

סקרי ממשקים ושיתופיות

סקרי ממשקים בוחנים את רמת השיתופיות בין קבוצות שונות בארגון (צוותים, מחלקות, סניפים, אתרים גלובליים) ובין עובדים. מה שביעות הרצון של מחלקת הפיתוח ממחלקת המוצר? ולהפך? מה טיב התקשורת בין מחלקת השיווק ומחלקת המוצר? וכו'

bottom of page