top of page

מחקר בנושא לימודים אקדמיים והשתלבות בהייטק

מה חושבים אנשי הייטק על התועלת ברכישת תואר אקדמי בהיבטים שונים של השתלבות בהייטק והצלחה?


כדי לבחון את השאלה, ערכתי סקר קצר בקרב 150 עובדים.ות שכירים.ות בהייטק. איסוף הנתונים בסקר בוצע בשיתוף חברת הפאנל סקרנט.


המסקנה שעולה מהסקר היא – שמי שמעוניין לשפר את סיכוייו להשתלב בהייטק ואז להתקדם בו, במיוחד אם מדובר על תפקידים לא טכנולוגיים, כדאי שירכוש תואר אקדמי.
ממצאי המחקר


האם יש לך תואר אקדמי?

66% מקרב עובדי ההייטק הנם בעלי תואר אקדמי (לאו דווקא טכנולוגי): 51% בעלי תואר ראשון; 15% בעלי תואר שני.


כ 80% מעובדי ההייטק בגילאי 30-49 הנם בעלי תואר אקדמי; 56% קבוצת הגיל 50-65 הנם בעלי תואר אקדמי; 42% בלבד מבני 25-29 הנם בעלי תואר אקדמי.


אין הבדל משמעותי בין גברים ונשים ברמת ההשכלה האקדמית. הנתון המפתיע מגיע בהמשך.


באיזו מידה לדעתך תואר אקדמי (בכל תחום שהוא, לאו דווקא טכנולוגי) תורם בהיבטים הבאים של עבודה בהייטק (בתפקידים טכנולוגיים ולא טכנולוגיים)?

שעור גבוה מהעובדים בהייטק חושבים שתואר אקדמי (כלשהו, לאו דווקא טכנולוגי), תורם להשתלבות בהייטק ולהתקדמות בו:

כ 70% מהעובדים בהייטק חושבים שתואר אקדמי תורם לזימון לראיונות עבודה.

כ 60% חושבים שתואר אקדמי תורם לרמת השכר.

כ 50% חושבים שתואר אקדמי תורם בקבלה לעבודה ובקידום לתפקידי ניהול.


לעומת זאת, שעור נמוך משמעותית (כ 30%), חושבים שתואר אקדמי לכשעצמו תורם להצלחה בתפקיד. כלומר, על מנת להצליח בתפקיד (ביצוע משימות, עמידה ביעדים) נדרשים ידע ומיומנויות נוספים – מעבר למה שנלמד באקדמיה.


בעלי תואר אקדמי נוטים יותר להכיר בתרומה של התואר בכל ההיבטים שנבחנו בסקר (קבלה והצלחה):

77% מעובדי ההייטק שהנם בעלי תואר אקדמי, מכירים בתרומה של התואר האקדמי לקבלת זימון לראיונות עבודה, לעומת 51% מקרב עובדי בהייטק שאינם בעלי תואר אקדמי.

כ 60% מבעלי תואר אקדמי מכירים בתרומה של התואר האקדמי לקבלה למקום עבודה, להתקדמות לתפקידי ניהול ולרמת השכר, לעומת כ 50% מקרב מי שאינם בעלי תואר אקדמי.

34% מבעלי תואר אקדמי מכירים בתרומה של התואר האקדמי להצלחה בתפקיד, לעומת 16% מקרב מי שאינם בעלי תואר אקדמי.


ממצא שהפתיע אותי הנו, שגברים נוטים יותר מנשים להכיר בתרומה של תואר אקדמי לסיכויים להתקבל ולהצליח בהייטק, כשעיקר התועלת הנתפסת היא בשלב ההזדמנות (זימון לראיונות) ולאחר מכן בשלב הכניסה ובמדדי הצלחה (קבלה לתפקיד, רמת שכר וקידום לתפקידי ניהול):

75% מהגברים השכירים בהייטק מכירים בתרומה של התואר האקדמי לזימון לראיונות עבודה, לעומת 61% מהנשים השכירות בהייטק.

כ 60% מהגברים השכירים בהייטק מכירים בתרומה של התואר האקדמי לקבלה למקום עבודה, לרמת השכר ולקידום לתפקידי ניהול לעומת כ 50% מהנשים השכירות בהייטק.

32% מהגברים מכירים בתרומה של התואר האקדמי להצלחה בתפקיד לעומת 24% מהנשים.


נשאלת השאלה – מדוע? מדוע גברים נוטים יותר לחשוב מנשים שלתואר האקדמי יש חשיבות ותועלת ממשית בסיכוי להתקבל למקום עבודה ובמדדים שונים של הצלחה?

ההסבר* שלי הוא, שבעלי תואר אקדמי טכנולוגי נוטים יותר להכיר בחשיבות הידע שרכשו בלימודים האקדמים (מדעי המחשב, מתמטיקה, לוגיקה, מבנה נתונים) להשתלבות בהייטק, לעומת מי שהתואר האקדמי שלהם אינו טכנולוגי ומי שאין להם כלל תואר אקדמי; וגברים נוטים יותר להיות בעלי תואר אקדמי טכנולוגי, לעומת נשים – שידוע שנוטות ללמוד לתארים טכנולוגיים בשיעור נמוך יותר מהגברים.

הסבר זה נסמך על מחקר שערכתי לפני מספר שנים בקרב עובדי הייטק בישראל. במחקר זה מצאתי, ששיעור הגברים בהייטק בעלי תואר אקדמי טכנולוגי (59%) גבוה משעור הנשים בעלות תואר טכנולוגי (36%), ושמעל 80% מעובדי ההייטק בעלי תואר אקדמי טכנולוגי חושבים שהתואר האקדמי חשוב לקבלה למקום עבודה, לקידום לתפקידי ניהול ולתנאי העסקה (רמת שכר). (*הסבר זה הנו הסבר משוער ובסיס למחקר המשך).


למה לדעתך ניתן משקל רב יותר בתהליך הגיוס בהייטק?

91% מהעובדים בהייטק חושבים שבגיוס לתפקיד טכנולוגי ניתן משקל רב יותר לניסיון קודם (על חשבון תואר אקדמי)


63% חושבים שבגיוס לתפקיד לא טכנולוגי ניתן משקל רב יותר לניסיון קודם, על חשבון תואר אקדמי, אבל הפער מצטמצם משמעותית לעומת התפיסה ביחס לגיוס טכנולוגי, כאשר 37% מהעובדים בהייטק חושבים שבתהליך הגיוס לתפקידים לא טכנולוגיים ניתן משקל רב יותר לתואר אקדמי.

האם תמליץ.י לאחרים המעוניינים להשתלב בהייטק ללמוד תואר אקדמי?

56% מהעובדים בהייטק אמרו שימליצו על רכישת תואר אקדמי למי שמעוניינים להשתלב בהייטק.


35% אמרו שההמלצה האם להשקיע בתואר אקדמי כאמצעי להשתלב בהייטק היא פונקציה של התפקיד בו מדובר על הנסיון של המועמד.


9% בלבד אמרו שלא ימליצו על רכישת תואר אקדמי למי שמעוניינים להשתלב בהייטק. 17% בלבד מקרב מי שאין להם תואר אקדמי אמרו שלא ימליצו לאחרים לוותר על רכישת תואר אקדמי.


תובנות:

1) מי שרוצה להגדיל את הסיכוי שלו להשתלב בהייטק ולהתקדם בו, מומלץ שירכוש תואר אקדמי. למקצועות טכנולוגיים יידרש מן הסתם תואר מהעולם הטכנולוגי. אבל לתפקידים בהייטק שאינם טכנולוגיים, גם תואר אקדמי מעולמות תוכן אחרים (לא טכנולוגיים) תורם לסיכוי להשתלב בהייטק – להגיע לראיונות עבודה, להתקבל לתפקיד, להתקדם ולהרוויח היטב.


2) הידע שנרכש בלימודים האקדמיים אינו מספיק על מנת להצליח בתפקיד (מילוי משימות, עמידה ביעדים). הצלחה בתפקיד הנה תולדה של מספר אלמנטים – ידע תאורטי, מוטיבציה, כישורים אישיים וניסיון.


3) כמעט כל העובדים בהייטק (כ 90%) חושבים שבגיוס לתפקיד טכנולוגי ניתן משקל רב יותר לניסיון קודם (על חשבון תואר אקדמי). אבל – שעור נמוך יותר משמעותית (כ 60%) חושבים כך כשמדובר על תפקיד לא טכנולוגי, כאשר 40% חושבים שבתהליך הגיוס לתפקידים לא טכנולוגיים ניתן משקל רב יותר לתואר אקדמי על חשבון הניסיון.


4) מעל מחצית מהעובדים בהייטק (56%) אמרו שימליצו על רכישת תואר אקדמי למי שמעוניינים להשתלב בהייטק, 35% נוספים אמרו שאולי ימליצו - תלוי בתפקיד בו מדובר ובניסיון של המועמד. כ 10% בלבד אמרו שלא ימליצו על רכישת תואר אקדמי למי שמעוניינים להשתלב בהייטק. אפילו מי שאין להם תואר אקדמי, ימליצו למי שרוצים להשתלב בהייטק לרכוש תואר אקדמי. אמנם בשיעור נמוך יותר מבעלי תואר אקדמי, אך בשיעור גבוה דיו כדי להבין שלא מדובר על עמדה עקרונית נגד לימודים אקדמיים, וגם מי מי שלא רכש תואר אקדמי נוטה להכיר בתועלת של התואר להמשך הקריירה בהייטק.


וכל מה שנותר הוא לאחל בהצלחה – לנרשמים.ות ללימודים, לסטודנטים.ות ולמרצים.ות.


איסוף הנתונים בסקר בוצע בשיתוף חברת הפאנל סקרנט

留言


bottom of page