top of page

מדידת מחוברות עובדים במציאות משתנה


בימים בהם ארגונים נאלצים לבצע התאמות בנוהלי העבודה, בדרכי התקשורת בין העובדים ובמתן מענה לחששות של עובדים - נדרשת מדידה קבועה ורציפה של הדופק הארגוני ורמת המחוברות הארגונית. האקלים הארגוני מושפע מהתחושות האינדיבידואליות של עובדים ומהאופן שבו הארגון נותן מענה לסיטואציה שנוצרה. בחינת עמדות העובדים בתקופה זו מאפשרת לארגון להבין טוב יותר את הלך הרוח בארגון, לתת מענה יעיל ונכון יותר לצרכים ולבחון את יעילותן של החלטות ופרקטיקות ארגוניות.


מדידת המחוברות בעת זו אינה דומה למדידת המחוברות במצב בשגרה. הפוקוס בעת זו צריך להיות על אמידת האמון החברתי בארגון, תחושת הלכידות הארגונית ובחינת הקשב של הארגון לעובדים נוכח נסיבות ייחודיות ובלתי שגרתיות.


דוגמאות לשאלות שארגונים צריכים לבחון בקרב העובדים והמנהלים בימים אלה:

  • האם החברה מקבלת החלטות נכונות ומתנהלת באופן יעיל?

  • האם העובדים מרגישים שנוהלי העבודה שהוגדרו מאפשרים עבודה אפקטיבית לאורך זמן?

  • האם העובדים מרגישים בטחון תעסוקתי?

  • האם העובדים מרגישים שלהנהלת החברה אכפת מעובדים ומתחושת הרווחה שלהם?

  • האם העובדים חושבים שהארגון יצלח את התקופה הנוכחית?

  • האם העובדים חושבים שנכון לשלב עבודה מרחוק?

  • האם העובדים מרוצים מההתנהלות של מקום העבודה בסיטואציה שנוצרה?

  • האם העובדים גאים להיות חלק מהחברה?

  • האם העובדים חושבים שחברות אחרות מתנהלות נכון יותר / פחות?


מדידה קבועה, בעיקר בעיתות מעין אלה, מאפשרת למנהלים בארגון להתנהל נכון יותר במציאות הייחודית. בה בעת, באמצעות הסקר ההנהלה מעבירה לעובדים את המסר שהיא קשובה ולוקחת בחשבון את האקלים הארגוני במכלול השיקולים וההחלטות. תהליכים אלה מחזקים בסופו של את האמון החברתי בארגון ואת המחוברות של העובדים למקום העבודה ויוצרים סביבת עבודה חיובית ומחוברת.

Kommentare


bottom of page