top of page

מדדים ארגוניים בימי קורונה

השינויים שחווים ארגונים משפיעים על תפיסות-בסיס בחוויית העבודה בקרב עובדים, מנהלים וארגונים. ברמת העובד, המצב שנוצר משפיע על תחושת האמון בארגון ובהנהלת הארגון, על רמת האופטימיות ועל אופני העבודה. ברמת הארגון, המציאות הציבה אתגרים בעלי השפעות ארוכות טווח על תהליכי קבלת החלטות, תוכניות אסטרטגיות, גדילה ותרבות ארגונית. השלכות השינויים ייבחנו לאורך זמן. אבל כאן ועכשיו, ארגונים צריכים לבצע התאמות במה שהם מודדים באקלים הארגוני. מדידה ארגונית מותאמת לעת הנוכחית שמה את הפוקוס על מספר מדדים ארגוניים: מחוברות, אמון, אפקטיביות עבודה מרחוק ואופטימיות.
מחוברות עובדים

מחוברות עובדים היא תחושה רגשית של העובדים ביחס לסביבה החברתית, הניהולית והמקצועית. תחושת המחוברות מתהווה ומשתנה בהתאם לפרה-דיספוזיציות אישיות של העובד, מאפייני סביבת העבודה והאינטראקציה בין שני גורמים אלה. רמת המחוברות הארגונית מורכבת מסך המחוברות האינדיבידואלית של העובדים ומהווה מדד לקשר בין העובדים לארגון ולהצלחת הארגון בהבניית סביבת עבודה חיובית ומוצלחת.


אמון ארגוני

אמון חברתי בארגונים מבטא את ההערכה של העובד שאחרים בסביבת העבודה (מנהלים, הנהלה בכירה, עמיתים) פועלים לטובת האינטרסים המקצועיים, החברתיים והאישיים שלו. אמון חברתי בארגון משפיע באופן ישיר ועקיף על חווית העובד, על תחושת המחוברות שלו לארגון ועל המוטיבציה שלו להצליח עבור הצלחת החברה.


אפקטיביות עבודה מרחוק

העבודה מרחוק יצרה סביבת עבודה ייחודית וחווית עבודה שונה. המרחק הפיסי ממקום העבודה, מהמנהלים ומהעמיתים יצרו שינויים בדפוסי התקשורת, בצרכים הארגוניים ובהרגלי העבודה. יעילות העבודה מרחוק משפיעה על תחושת המחוברות וחווית העבודה. השפעות העבודה מרחוק הנן דיפרנציאליות - בהתאם לתפיסות אישיות של העובד, מאפייני סביבת העבודה והיכולת של הארגון לנהל את הקשר עם העובדים מרחוק וחשוב למדוד אותן.


אופטימיות

אנשים בעלי דפוסי אישיות שונים מתמודדים באופן דיפרנציאלי עם מצבי אי וודאות ושינויים. רמת האופטימיות בארגון מורכבת מרמת האופטימיות של הפרטים (עובדים ומנהלים) ביחס למצבם האישי ולהצלחת הארגון, ומהווה מדד שקשור לאקלים הארגוני, לרמת המחוברות בארגון ולהחלטות קצרות וארוכות טווח.

Kommentarer


bottom of page