top of page

דגשים בבניית מצגת מסכמת בסקרים ארגוניים

סקרים ארגוניים מהווים כלים אמפיריים יעילים לאמידת עמדות בקרב עובדים, מנהלים ולקוחות. ביצוע הסקר הארגוני כולל מספר שלבים מתודולוגיים ואמפיריים.


אחד משלבי המחקר הוא שלב סיכום הסקר והצגת הממצאים. בשלב המסכם של המחקר, החוקר מנתח את ממצאי הסקר ועונה על שאלת המחקר שהוגדרה בתחילת הסקר. הדרך היעילה ביותר לסכם את ממצאי הסקר הארגוני היא באמצעות מצגת, שמשקפת את תהליך המחקר, תוצאותיו והתובנות שעולות ממנו למנהלים בארגון.


נתוני הסקר משמשים את החוקר לגיבוש תובנות מחקר שמצדן משמשות לבניית תוכניות עבודה ולקבלת החלטות אסטרטגיות בארגון. שלב סיכום הסקר דורש חשיבה מוקדמת, מיומנות מחקרית ויכולת אינטרפרטציה מהימנה של הממצאים. בניית מצגת מסכמת בסקרים ארגוניים מבוססת על מספר עקרונות מנחים.קוהרנטיות

ממצאי המחקר צריכים להיות מנוסחים בצורה ברורה ומסודרת. עליהם להיות בעלי רציונל פנימי ומבנה שעוזר לקורא להתמצא באופן ידידותי בקריאת ממצאי המחקר.

מבניות

מצגות מסכמות בסקרים ארגוניים צריכות לכלול מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות בשאלון, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. ניתן כמובן לשלב פרקים נוספים – בהתאם למורכבות המחקר, מטרות המחקר ומבנה המחקר.

  1. סיכום מתודולוגי: בחלק זה מתוארים ההיבטים המתודולוגיים של הסקר. זה המקום בו מציגים את שאלת המחקר, משתני המחקר, אוכלוסיית המחקר, מערך הדגימה, מערך המחקר, שעורי ההיענות והערות מתודולוגיות לשימת לב הקורא.

  2. תיאור המדגם: בחלק זה מציגים את מדגם המרואיינים שהשתתפו בסקר, על פי הסגמנטים הרלוונטיים למחקר. כך למשל, בסקר עמדות עובדים ניתן להציג את התפלגות המדגם על פי מחלקות, יחידות וקבוצות ארגוניות, ותק עובדים, תפקידים וכו'; בסקר שביעות רצון לקוחות עסקיים ניתן להציג את התפלגות המדגם על פי סוג לקוח, ותק לקוח, גודל לקוח.

  3. עיקרי הממצאים: בחלק זה מוצגים ממצאי הסקר. פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו (התפלגויות, ממוצעים, מתאמים, מבחנים להשוואת ממוצעים, ניתוח גורמים, רגרסיה). ממצאי הסקר מוצגים במצגות המסכמות באמצעות גרפים או לוחות, והם מפרטים את ממצאי הסקר ברמות ניתוח שונות. יש להציג את ממצאי המחקר בצורה ויזואלית נכונה, כזו המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

פישוט ובהירות

חשוב להציג בפני הקורא את עיקרי הממצאים, להבהיר באילו מבחנים סטטיסטיים נעשה שימוש וכיצד יש לקרוא את הגרפים והלוחות על מנת שגם הקורא יוכל להפיק מידע ולגבש פרשנות מהממצאים המוצגים לפניו. יחד עם זאת, יש לזכור שתוצאות המחקר צריכות להיות מוצגות לקורא באופן ידידותי, מבלי להלאות בתהליך הסטטיסטי. ממצאי הסקר נועדו למי שאינם בהכרח מצויים ברזי הסטטיסטיקה והמחקר, וגם אם כן – הרי שאין זה רלוונטי בדרך כלל לפרוט בפני מזמין הסקר את המבחנים והפרוצדורות הסטטיסטיים לכשעצמם, אלא אם הם כמובן מהווים אמצעי למענה על שאלות המחקר.

ידידותיות

המצגת המסכמת צריכה להתבסס על עקרון הידידותיות לקורא. הצגת ממצאי הסקר ותובנות הסקר למנהלים צריכה להיות תמציתית מחד אך בה בעת להקיף את כל המסקנות החשובות, תוך הצגה מהימנה של "השורה התחתונה".

Opmerkingen


bottom of page