top of page

ארבע שאלות למדידת מצב הרוח בארגון

המשאב האנושי בארגונים הוא אחד מהגורמים החשובים והמשפיעים על הצלחת הארגון. האופן שבו העובדים חווים את סביבת העבודה שלהם קשורה לרמת המחוברות שלהם לארגון, למוטיבציה שלהם, לתחושת האושר הכללית ולאמון החברתי בארגון. כל אלה משפיעים בסופו של דבר על האקלים הארגוני ועל היכולת של הארגון לתפקד ביעילות ולהצליח. ארבע מתודולוגיות בסיסיות למדידת מצב הרוח בארגון בוחנות את רמת המחוברות של העובדים, האקלים הניהולי, רמת השיתופיות בארגון וחווית ההתאקלמות של עובדים חדשים.


סקר מחוברות עובדים

סקר מחוברות עובדים בוחן את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת האופן שבו העובדים חווים את סביבת העבודה שלהם, בהיבטים מקצועיים וחברתיים הקשורים תאורטית לרמת המחוברות לארגון. סקר המחוברות מבוצע באופן קבוע, אחת לשנה בדרך כלל והוא מאפשר לארגונים מדידה קבועה ומהימנה של הדופק הארגוני. השאלון בסקר המחוברות בוחן את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת העמדות של העובדים ביחס לאינדיקטורים שונים של מקום העבודה: תפקיד, הערכה והעצמה, איזון חיים אישיים-עבודה, מנהל ישיר, תקשורת פנים ארגונית, שיתופיות ועבודת צוות, הנהלה בכירה, פיתוח וקידום מקצועיים. 

 

סקר אקלים ניהולי

הקשר בין העובד והמנהל הישיר שלו נובע במידה רבה מתכונות המנהל ומאופן התמודדותו עם אתגרים מקצועיים וחברתיים. האופן שבו המנהל מגיב לסיטואציות, ההתנהלות היומיומית שלו מול העובד והאווירה שהוא יוצר בצוות משפיעים באופן ישיר על תחושת הערך של העובד, על המוטיבציה שלו ועל תפקודו המקצועי. מנהלים שיודעים להעצים את העובדים שלהם, לפתור ביעילות קונפליקטים מקצועיים ולשמש אוזן קשבת לעובדים מהווים נכס אמיתי לארגון ומשפיעים בסופו של דבר על הצלחת החברה. סקר אקלים ניהולי בוחן את האופן שבו העובדים תופסים את המנהלים בפרמטרים של מנהיגות, חברתיות ומקצועיות. הסקר מאפשר לארגון למדוד את האקלים הניהולי ברמת כלל החברה וברמת היחידות ארגוניות. 

 

סקר איכות שירות פנים

השיתופיות בין יחידות שנותנות שירותים פנים ארגוניים לבין העובדים שמקבלים את השירותים מהווה אלמנט חשוב ביצירת סביבת עבודה מקצועית ויעילה. סקר איכות שירות פנים ארגוני בוחן  את שביעות רצון העובדים מהשירותים הניתנים להם על ידי היחידות השונות בארגון ומאפשר לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה בממשקים השונים. ביצוע סקר איכות שירות פנים לאורך זמן מאפשר לארגון למדוד באופן קבוע ורציף את רמת השיתופיות הארגונית בין היחידות נותנות השירותים למחלקות השונות בארגון ולהציף את המקומות הדורשים תשומת לב ושיפור.

 

סקר התאקלמות עובדים

סקר התאקלמות עובדים בוחן את חווית הקליטה של עובדים חדשים. הסקר מבוצע במספר נקודות זמן בתהליך ההתאקלמות של העובדים: בסיום השבוע הראשון, בסיום החודש הראשון ובסיום השנה הראשונה. כל אחד מהסקרים בוחן היבטים שונים בתהליך הקליטה והחוויה של העובדים החדשים - משלב הגיוס והראיון, דרך תהליך הקליטה בימים הראשונים ועד לחוויית העובד בסביבת העבודה ורמת המחוברות לארגון. באמצעות הסקר הארגון לומד על התדמית שלו כמעסיק ועל החוויה של העובדים החדשים בתהליך הכניסה לארגון.

Comments


bottom of page