top of page

אמון חברתי בארגונים

אמון חברתי בארגונים מבטא את ההערכה של העובד שאחרים בסביבת העבודה - מנהלים, הנהלה בכירה ועמיתים, פועלים לטובת האינטרסים המקצועיים, החברתיים והאישיים שלו.

אמון חברתי בארגון משפיע, באופן ישיר ועקיף על חווית העובד, על תחושת המחוברות שלו לארגון ועל המוטיבציה שלו להצליח עבור הצלחת החברה. על כן, חשוב שהאמון יהווה חלק מהמדידה הארגונית.


מדד האמון הארגוני של מתודה מבוסס על סקר עמדות עובדים ייחודי של מתודה, המודד את רמות האמון במספר נקודות ממשק חשובות בארגון. אמידת רמת האמון החברתי בארגון מאפשרת להנהלת הארגון להבין את מהות מערכת היחסים בין הארגון, המנהלים והעובדים ולבחון את האפקטיביות של תהליכים ושינויים ארגוניים על רמת האמון החברתי.

אמון חברתי הוא מושג תאורטי סוציולוגי, המבטא את המידה שבה אנשים מעריכים שאחרים בסביבתם החברתית לא יפגעו בהם במכוון, ויותר מכך – יפעלו למען האינטרסים שלהם.


בספרות הסוציולוגית, מתואר האמון כאחד מהכוחות החזקים ביותר בחברה. ככזה, מהווה האמון תנאי הכרחי לקיומם של יחסים חברתיים יציבים, שיתוף פעולה קולקטיבי, אינטגרציה חברתית והשתתפות חברתית. בהעדרו של אמון לא תתכנה אינטראקציות יומיומיות שבשגרה. למעשה, ללא אמון לא ייתכנו כלל חיים חברתיים ולא תתאפשר קיומם של ארגונים.


האמון החברתי אינו מבטא תכונה פנימית קבועה של אישיות הפרט, אלא הוא נטוע בהתנסויות בעולם החברתי, והוא מבוטא על ידי אנשים שמרגישים באופן כללי שהם מוקפים באנשים שניתן לבטוח בהם. החיים המודרניים מאופיינים בחוסר וודאות ובסיכון תמידי. האמון החברתי בארגונים מאפשר את פעולתם של השחקנים החברתיים (העובדים) על ידי כך שהוא מפחית את הסיכון. ההחלטה לבטוח באחר כרוכה אמנם בנטילת סיכון מסויים, שהרי לבטוח באחר משמעו לצפות שתוצאות התנהגותם העתידית של אחרים יענו על צרכינו ויתגמלו התנהגויות חיוביות. אמון לא מוצדק משמעו שההפסד עולה על הרווח האפשרי. אולם, נטילת סיכון זה הנה הכרחית, שכן זו הדרך הטובה ביותר ולמעשה הדרך היחידה לקיום מערכות יחסים חברתיות.


לפיכך, האמון החברתי הוא תנאי הכרחי לקיומם של ארגונים. וככזה מהווה האמון ממד חשוב בתהליך המדידה של האקלים הארגוני ולמידת חווית העבודה בארגון.

Comments


bottom of page