בימים בהם המציאות מציבה אתגרים ארגוניים וניהוליים ייחודים הדורשים התארגנות מחדש, חשוב לשמור על קשר קבוע עם העובדים, להקשיב להם ולאמוד את חווית העבודה המשתנה. מדד מצב הרוח בארגון של מתודה מבוסס על שאלון עמדות ייחודי. הסקר כולל עד 20 שאלות הבוחנות את רמת האמון החברתי, רמת האופטימיות הארגונית אפקטיביות עבודה מרחוק ואת חוויית העבודה המתהווה. הסקר מבוצע באופן קבוע ורציף (אחת לשבוע / אחת לחודש / אחת לרבעון). 

תהליך הסקר מתחיל בשיחה לאפיון צרכי הארגון ובניית תכנית מחקר תפורה אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). 

 

ניתוח הנתונים מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). 

ממצאי הסקר מוצגים במצגת הנהלה מסכמת. המצגות של מתודה כוללות מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות הסקר, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128