סקרי אפקטיביות תהליכים ארגוניים

מהם סקרי אפקטיביות ארגונית

סקרי אפקטיביות מאפשרים לארגון לבחון את יעילותן של פרקטיקות ארגוניות שונות ולמידה ארגונית – הדרכות מקצועיות, כנסים מקצועיים, תוכניות עבודה, שינויים ארגוניים וכו'. חלק מהסקרים מבוצעים לאחר מעשה, חלקם מבוצעים תוך שימוש במערכי מחקר השוואתיים של לפני ואחרי.

תהליך הסקר

תכנון הסקר - אפיון צרכי הארגון ותכנון מערך מחקר תפור אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלוני אפקטיביות ארגונית של מתודה לארגון

יישום - עיצוב שאלונים אינטרנטיים ידידותיים למרואיינים, תרגום השאלון לשפות במערכי מחקר גלובליים

סיכום הסקר - ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון, הצגת הנתונים, גיבוש תובנות מחקריות ובניית מצגת הנהלה מסכמת ידידותית לקורא, תכנון מחקרי המשך לבחינת מגמות לאורך זמן

שאלון הסקר

השאלון בסקר אפקטיביות ארגונית של מתודה בוחן 10-30 פרמטרים. 

השאלון בסקר אפקטיביות ארגונית כולל גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

ניתוח הנתונים

ניתוח הנתונים בסקר אפקטיביות ארגונית מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). 

 

סיכום הסקר

המצגת המסכמת בסקר אפקטיביות ארגונית של מתודה, כוללת מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות בשאלון, משתני המחקר והמדדים הארגוניים: סיכום מתודולוגי – תאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר (התפלגות לפי מחלקות, סטאטוס ניהולי, ותק עובדים, תפקידים וכו'), מערך המחקר, שעורי ההענות והערות מתודולוגיות לשימת לב הקורא; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו (לרוב, התפלגויות וממוצעים). ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר (מחלקות, דרגות ניהול, ותק עובדים וכו'). ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128